I/37 Pardubice – Trojice, 2. etapa

Tato stavba řeší problematiku zkapacitnění komunikace I/37 v intravilánu města Pardubice od prostoru MÚK Palackého až ke křižovatce MÚK Závodiště a to rozšířením stávající dvoupruhové komunikace I/37 na komunikaci čtyřpruhovou, dělenou středním dělicím pásem. Dála byla rozšířena rampa MÚK Závodiště také na čtyřpruhové uspořádání vč. rozšíření obou stykových křižovatek, dolní křižovatka MÚK Závodiště byla upravena na velkou okružní křižovatku. Stavba dále řeší stezky pro cyklisty a pěší, 2 silniční mosty přes tratě SŽDC, prodloužení podchodů vč. ramp pro pěší, 4 opěrné zdi, přeložky inženýrských sítí a likvidaci kontaminačních a pyrotechnických zátěží atd. Mostní objekt SO 201 realizovala společnost MADOS MT s. r. o., kdy po demolici stávajícího mostu nad elektrifikovanou tratí byl na velkoprůměrových pilotách založen most nový s nosnou konstrukcí z ocelových nosníků se spřaženou ŽB deskou délky 29 m. Objekty SO 202, SO 203 a SO 204 realizovala společnost M – SILNICE a. s.

Zhotovitel: Společnost M-SILNICE, EUROVIA A MADOS –  Trojice II. etapa

Podíl M – SILNICE a. s.       41,4%
Podíl EUROVIA CS a. s.       37,2%
Podíl MADOS MT s. r. o.      21,4%

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice
Realizace: 03/2015 – 02/2018
Cena prací: 368,25 mil. Kč

I/11 x I/14 Vamberk obchvat od MOK po kříž. s I/11, oprava silnice

Jednalo se o opravu směrově rozdělené komunikace I/11 v celkové délce 1 612 m. Oprava spočívala ve vyfrézování asfaltového souvrství v tloušťce 130 mm, provedení lokálních sanací podkladních asfaltových vrstev, pokládka modifikované ložné vrstvy ACL 22+ tl. 70 mm a obrusné modifikované vrstvy ACO 11+ tl. 50 mm. Na mostě byla provedena oprava odvodnění komunikace položením 305 m žlabovek. Dále bylo obnoveno vodorovné a svislé dopravní značení.

Společnost MADOS MT s. r. o. prováděla frézování poloviny komunikace, lokální sanace a pokládku obrusné vrstvy vozovky. Společnost SWIETELSKY stavební s. r. o. prováděla frézování poloviny komunikace, lokální sanace, pokládku ložné vrstvy a opravu odvodnění.

Zhotovitel: „Společnost Vamberk obchvat“

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Hradec Králové
Realizace: 09/2017 – 11/2017
Cena prací: 12,39 mil. Kč (spol. MADOS MT s. r. o. 6,39 mil. Kč)

Obnova mostního příslušenství mostu ev. č. 312-006 Pastviny

Jednalo se o opravu dvoupolového obloukového železobetonového mostu přes vodní tok (přehradu Pastviny). Most se nachází v intravilánu obce Pastviny, v přírodním parku Orlice a samotný most je evidován jako nemovitá kulturní památka. Délka mostu 122,7 m a výška mostu nad tokem 23,9 m. V rámci stavby byla demolována a opravena celá vrchní část mostu. Byla provedena vyrovnávka nosné konstrukce včetně hydroizolačního souvrství, nové římsy ze železobetonu, kdy odraznou část římsy tvoří žulové obrubníky a pochozí část dlažba z řezaných žulových kostek. Na krajních opěrách a prostředním pilíři byly provedeny nové poprsní zdi ze železobetonu. V místě opěr a pilíře jsou osazeny nové dilatační závěry. Byly zhotoveny monolitické sloupy veřejného osvětlení spolu s novými rozvody veřejného osvětlení. Na římse je osazeno nýtované ocelové zábradlí. Částečně byla provedena i sanace vrchní části nosné konstrukce.

 

Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Realizace: 09/2016 – 07/2017
Cena prací: 14,79 mil. Kč

Technická a dopravní infrastruktura pro zástavbu deseti rodinných domů – lokalita Západní louka v Borohrádku

Předmětem prací byla výstavba nové obslužné komunikace k rodinným domům a její napojení na infrastrukturu v lokalitě Západní louka v Borohrádku. Součástí prací byla realizace splaškové kanalizace, dešťové kanalizace, vodovodu, plynovodu, veřejného osvětlení, místního rozhlasu, vstupních zděných objektů a zpevněných ploch. Splašková kanalizace byla provedena v délce 277 m z PVC trubek DN 300. Přípojky kanalizace z PVC trubek DN 150 v celkové délce 96 m. Dešťová kanalizace byla provedena v délce 220 m z PVC trubek DN 200 a DN 250. Přípojky kanalizace byly z PVC trubek DN 150 v celkové délce 46 m. Vodovod byl proveden v délce 275 m z PE trubek DN 110. Plynovod byl proveden v délce 233 m z PE trubek DN 63. V rámci výstavby veřejného osvětlení bylo osazeno celkem 13 ks nových stožárů svítidel. Zpevněné plochy byly provedeny z vrstev z asfaltového betonu v celkovém rozsahu 917 m2 a ze zámkové dlažby v celkovém rozsahu 2 118 m2. Pokládka asfaltových vrstev byla provedena vlastními kapacitami.

Objednatel: Město Borohrádek
Realizace: 07/2016 – 06/2017
Cena prací: 7,88 mil. Kč

Rekonstrukce mostu ev. č. 311-020 Jablonné nad Orlicí

Jednalo se o kompletní demolici původního parapetního mostu přes Tichou Orlici v intravilánu města Jablonné nad Orlicí. Byl postaven nový rámový most založený na mikropilotách. Nosná konstrukce je dodatečně předepnutá. Římsy jsou z monolitického železobetonu, součástí stavby byla i úprava koryta a provedení odláždění pod mostem. Součástí rekonstrukce mostu bylo zhotovení navazující železobetonové úhlové zdi založené na mikropilotách, provedení přeložky veřejného osvětlení a obnova komunikace II/311 v celkové délce 209 metrů a šířkovém uspořádání S7,5/30.

Most – celková délka 40 m, šířka mostu 10,55 m, výška mostu nad dnem vodního toku 5,6 m. Opěrná zeď – délka zdi 81,0 m, celková výška zdi 2,16-4,1 m. Úprava komunikace – délka 209 m, plocha ACO 11+ 1 900 m2.

Zhotovitel: Společnost M-SILNICE a MADOS, Jablonné nad Orlicí rekonstrukce mostu ev. č. 311-020 (podíl MADOS MT s. r. o. 100 %, podíl M-SILNICE a. s. 0 %)

Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Realizace: 8/2016 – 06/2017
Cena prací: 31,44 mil. Kč

Oprava silnice III/3436 Stan – Všeradov

Jednalo se o rekonstrukci komunikace kategorie S6,5/60 v délce 2 400 m, přičemž       1 050 m bylo přímo v intravilánu obce Všeradov. V rámci opravy byly zhotoveny 4 nové propusty, dešťová kanalizace v délce 120 m, obě krajní části vozovky byly sanovány štěrkodrtí a poté byla vozovka v celé šíři a délce recyklována za studena. Následovala pokládka asfaltobetonu, reprofilace příkopů, dosypání krajnic, osazení nového svislého dopravního značení a VDZ.

Recyklace za studena (cement, asfalt)  15 468 m2
ACL 16S CRmB tl. 60 mm                    13 788 m2
ACO 11 tl. 40 mm                               13 474 m2

Zhotovitel: Společnost Stan – Všeradov (MADOS MT s. r. o. 100 %, HABAU CZ s. r. o.  0 %, HABAU Hoch- und Tiefbau-gesellschaft m.b.H 0 %)

Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Realizace: 10/2016 – 05/2017
Cena prací: 25,42 mil. Kč

I/14 OŽK 2 úseků – Solnice a Vamberk

Obnova živičného souvrství vozovky ve 2 úsecích I/14 (Solnice – ul. Rychnovská délky 398 metrů a Vamberk směr Rychnov nad Kněžnou délky 500 m). V rámci díla se provádělo celoplošné frézování, sanace okrajů vozovky z nových konstrukčních vrstev ŠD 0/63 a cementové stabilizace SC C8/10. Frézování lokálních oken a pokládka nového souvrství z asfaltobetonu včetně spojovacích postřiků a vyztužení podkladních vrstev geomříží. Byla provedena také obnova vododorovného dopravního značení a nové dosypání nezpevněné krajnice z asfaltového recyklátu.

Délka opravovaného úsek celkem 898 metrů.

Zhotovitel: MADOS – SaM – Společnost Vamberk, Solnice (90% SaM silnice a mosty Litomyšl a. s., 10% MADOS MT s. r. o.)

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Hradec Králové
Realizace: 11/2016 – 05/2017
Cena prací: 11,33 mil. Kč

I/14 Potštejn – Sopotnice, OŽK

Předmětem stavby bylo řešení havarijního stavu násypového tělesa silniční komunikace v celkové délce 128 m, sanace vozovky a oprava asfaltobetonového krytu vozovky I/14 Potštejn – Sopotnice. Silniční těleso bylo stabilizováno armovaným zemním tělesem. Přibližně na polovině opravovaného úseku komunikace byla provedena sanace zemní pláně a zhotoveny nové vozovkové vrstvy. V místě sanace byla provedena pokládka vozovkových vrstev ve složení ACP 16+, ACL 16+ a SMA 11+. Ve zbylé části úseku byla provedena oprava vozovky výměnou ložné a obrusné vrstvy, tedy ACL 16+ a SMA 11+. Všechny práce byly provedeny vlastními kapacitami zhotovitele.

ACP 16+                2 698 m2
ACL 16+                 5 210 m2
SMA 11+                4 577 m2

Délka opravované komunikace: 654 m.

Zhotovitel: Společnost MADOS – SaM – Společnost – Sopotnice – Potštejn (společníci MADOS MT s.r.o., SaM silnice a mosty Litomyšl a.s.)

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Hradec Králové
Realizace: 8/2016 – 11/2016
Cena prací: 11,15 mil. Kč

II/285 Nahořany

Projekt řešil zajištění stability svahu zemního tělesa komunikace II/285 v intravilánu obce Nahořany. Stabilita zemního tělesa byla řešena pomocí žb monolitické úhlové opěrné zdi založené na mikropilotách. Komunikace kategorie S7,5/70 byla provedena jako kompletní výměna konstrukce vozovky včetně výměny podloží. Celková délka opravované komunikace je 440 m. Součástí stavby bylo i zhotovení nového chodníku a oprava objízdné trasy. Odvodnění komunikace je řešeno pomocí nové dešťové kanalizace, propustku a kaskádového skluzu. Součástí stavby byla i přeložka vodovodu DN200 v délce 367 m, přeložka veřejného osvětlení v délce 145 m a přeložka sdělovacího vedení v délce 432 m. Veškeré práce byly provedeny vlastními kapacitami uvedených společníků vyjma přeložky vodovodu, VO a O2.

Délka zdi: 308,5 m
Maximální výška zdi: 4,65 m.

Rozsah prací:

ACO 11+                14 648 m2
ACL 16+                 15 118 m2
ACL 16+ CRmB      14 883 m2

Zhotovitel: Společnost MADOS – HOBST – SaM, Nahořany (společníci MADOS MT s.r.o., Stavební firma HOBST, a.s., SaM silnice a mosty Litomyšl a.s.)

Objednatel: Královéhradecký kraj
Realizace: 6/2016 – 11/2016
Cena prací: 23,77 mil. Kč

I/14 Libchavy, oprava estakády ev. č. 14-127

Rekonstrukce mostu o 8 polích na silnici I/14 celkové délky 229,22 m a šířky 14,90 m. Překonávanou překážkou jsou 2x místní komunikace, komunikace III/3161, elektrifikovaná železniční trať a vodní tok Tichá Orlice. Rekonstrukce mostu byla provedena za provozu po polovinách a spočívala v odstranění vozovkových vrstev, zádržného systému, říms, spřažené desky nosné konstrukce, mostních dilatačních závěrů, závěrných zdí, křídel a přechodových oblastí mostu. Byla provedena doplňková diagnostika zainjektovatelnosti kabelových kanálků předpínací výztuže a poté provedeno jejich doinjektování. Postupně se zhotovila nová kotvená spřažená deska NK, závěrné zdi, přechodové oblasti, osadily se mostní dilatační závěry, hydroizolační souvrství mostu, římsy, ochrana izolace mostu z LAS a vozovkové vrstvy z asfaltobetonu. Na římsu se osadilo mostní svodidlo, zábradlí se svislou výplní, ochrana proti ostřiku a rovněž protidotyková zábrana v místě nad železniční tratí. Původní celá spodní stavba a nosná konstrukce byla celoplošně sanována a opatřena sjednocující stěrkou. Na podhled NK bylo namontováno podélné potrubí zajišťující odvodnění mostu. Celková kubatura betonu římsy 250 m3, vyrovnávací deska NK 815 m3. Plocha izolace mostu 3 336 m2, ochrana izolace z LAS 2 663 m2, plocha provedených sanací 5 220 m2, délka osazeného zábradlí 458 m, délka svodného potrubí odvodnění mostu 457,5 m a délka mostního svodidla 464 m. Každý z uvedených zhotovitelů provedl polovinu mostu, přičemž část provedená společností MADOS MT s. r. o. byla nepatrně delší.

Zhotovitel: MADOS MT s. r. o. (54,13%), Chládek a Tintěra, Pardubice a. s. (45,87%)

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice
Realizace: 4/2016 – 11/2016
Cena prací: 28,56 mil. Kč