Úprava okružní křižovatky silnic I/14 a II/319 v Rychnově nad Kněžnou

Jednalo se o úpravu stávající okružní křižovatky a jejího bezprostředního okolí na výjezdu silnice I/14 z Rychnova nad Kněžnou směrem na jih. Hranice stavby na silnici I/14 byla přibližně 50 metrů severně od středu křižovatky a přibližně 100 metrů jižně. Na ulici Pod Budínem byla hranice záměru přibližně 50 metrů od středu křižovatky. Z hlediska technologie prací a dopravně inženýrských opatření byla stavba rozdělena do dvou etap.

Zahajovací práce spočívaly v přípravě území, terénních úprav, zařízení staveniště, zhotovení dočasného dopravního značení. Poté došlo na frézovací a bourací práce. Následovala úprava odvodnění, ochrana kanalizace, přeložka a úprava vodovodu a zřízení veřejného osvětlení. Po realizaci nové spojovací větve Pod Budínem začaly práce na samotné rekonstrukci okružní křižovatky. Pláň se sanovala vrstvou z hrubého drceného kameniva HDK 63/125 a vrstvou ze stěrkodrtě ŠD 0/63. Po osazení kamenných obrubníků do lože z betonu se realizovaly podkladní vozovkové vrstvy. Nejprve nestmelené vrstvy ze štěrkodrtě ŠD 0/32 a později stmelené vrstvy z cementové stabilizace SC C3/4. Na tuto vrstvu se položily asfaltové vozovkové vrstvy. Nakonec se dodláždily ostatní zpevněné plochy, dokončily se práce na veřejném osvětlení, odstranilo se dočasné dopravní značení, osadilo se svařované bezpečnostní zábradlí a ocelové silniční jednostranné svodidlo. Součástí stavby bylo zajištění svislého a vodorovného dopravního značení.

Společnost MADOS MT s. r. o. realizovala celou stavbu vlastními kapacitami vyjma provedení asfaltových postřiků, pokládky vozovkových vrstev z asfaltobetonu a realizace veřejného osvětlení. Společnost SaM silnice a mosty Litomyšl a. s. realizovala vlastními kapacitami provedení asfaltových postřiků a pokládky vozovkových vrstev z asfaltobetonu.

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Hradec Králové
Realizace: 07/2019 – 12/2019
Cena prací: 23,04 mil. Kč

Výstavba technické infrastruktury Velká Láň – Rychnov nad Kněžnou

Hlavním stavebním záměrem objektu SO 100 byla dopravní obslužnost a dopravní připojení území budoucí zástavby RD v lokalitě „Velká Láň“. Celek je řešen jako komunikace se smíšeným provozem „Obytná zóna“. V klidových lokalitách obytné zóny jsou provedeny plochy zeleně, chodníky a parkovací místa. Komunikace jsou jednosměrné a vytvářejí okružní systém. Napojení jednotlivých objektů na obytnou zónu je řešeno pomocí samostatných sjezdů. Chodcům je tato lokalita zpřístupněna pomocí dvou nově navržených chodníků ústících do „klidových“ lokalit uprostřed obytné zóny. Celkem je navrženo 30 parkovacích míst z toho 2 místa vyhrazena pro osoby těžce tělesně postižené.

SO 300 Splašková kanalizace – potrubí PVC DN 250 SN12 celkové délky 677,5 m
SO 301 Přípojky splaškové kanalizace – celkem 26 přípojek z potrubí PVC DN 160 SN 12
SO 302 Vodovod – potrubí PE100 RC D110 SDR 11 celkové délky 685 m
SO 303 Přípojky vodovodu – celkem 26 přípojek z potrubí PE100 D32 SDR 11
SO 304 Dešťová kanalizace – potrubí PVC DN 200 SN12 délky 378,8 m, 7 vsakovacích bloků a 2 vsakovací tunely

Objednatel: Město Rychnov nad Kněžnou
Realizace: 11/2018 – 11/2019
Cena prací: 18,48 mil. Kč

 

 

Modernizace silnice II/315 křižovatka s III/36016 – Hrádek

Jednalo se o modernizaci silnice II/315 v celkové délce 705 m. Stavební práce spočívaly v odstranění vozovkových vrstev a kompletního odtěžení zemního tělesa vozovky. Bylo nasypáno nové zemní těleso vyztužené geomřížemi, přičemž lícová strana násypu byla zpevněna ocelovou mříží spojenou s výztužnými prvky. Dále bylo provedeno 5 nových propustků, odvodnění komunikace, vozovkové vrstvy ze štěrkodrtě, cementové stabilizace a asfaltová vozovka z ACP 16+, ACO 11+. Podél komunikace bylo osazeno ocelové silniční svodidlo H1 v délce 669 m. V místě zářezu jsou osazeny betonové obrubníky spolu s vodicími proužky a uličními vpustmi.

Objednatel: Pardubický kraj
Realizace: 04/2019 – 09/2019
Cena prací: 39,27 mil. Kč

III/3167 a III/3169 Černá Skála – Potštejn

Stavba byla rozdělena do 2 etap. V první etapě byla provedena rekonstrukce silnice III/3169 v celkové délce 985 m. Rekonstrukce spočívala v odfrézování krytových vrstev vozovky do hloubky 120 mm. V km 0,000-0,535 byla provedena recyklace za studena s přidáním cementu a AE v tloušťce 200 mm. Okraje vozovky byly sanovány štěrkodrtí. Dále byla položena ložná a obrusná vrstva z asfaltobetonu. Součástí stavby byla i rekonstrukce dvou příčných propustků, obnova odvodnění, reprofilace příkopů, obnova svislého a vodorovného značení, osazení svodidel.

Ve druhé etapě byla provedena rekonstrukce silnice III/3167 o celkové délce 2142 m. Po provedení lokálních sanací okrajů vozovky se provedla celoplošná recyklace za studena s přidáním cementu a AE v tloušťce 200 mm. Vyjma úseku 0,405-1,000, kde byla provedena kompletní výměna konstrukce vozovky. Poté byla položena ložná a obrusná vrstva z asfaltobetonu. Součástí této etapy byla rovněž kompletní rekonstrukce mostu ev. č. 3167-4. Ta spočívala v jeho kompletní demolici, výstavbě nového mostu jako přesypaného objektu z ocelové flexibilní trouby. Čela mostu tvoří opěry z gabionů. Na vtoku i výtoku je dno vodoteče zadlážděné dlažbou z lomového kamene. Po dobu rekonstrukce mostu bylo zřízeno mostní provizorium. Součástí stavby byla i kompletní rekonstrukce 4 příčných propustků, příkopy byly reprofilovány, byla provedena výměna a doplnění ocelových silničních svodidel, obnoveno VDZ a SDZ.

Objednatel: Královéhradecký kraj
Realizace: 09/2018 – 10/2018; 06/2019 – 09/2019
Cena prací: 36,46 mil. Kč (spol. MADOS MT s. r. o. 15,61 mil. Kč)

I/23 Třebíč most ev. č. 23-038

Jednalo se o rekonstrukci 3-pólového mostu přes řeku Jihlavu ve městě Třebíč. Nosná konstrukce mostu je tvořena předpjatými prefabrikovanými nosníky typu I73. Rozpětí jednotlivých polí je 15,20 + 26,00 + 15,29 m. Rekonstrukce mostu byla prováděna po polovinách se zachováním silničního provozu. Práce spočívaly v odstranění mostního příslušenství, izolačního souvrství, spřažené desky, závěrných zdí a přechodových oblastí. Byla provedena reinjektáž kabelových kanálků předpínací výztuže, repase mostních ložisek, nové ŽB nadpodporové příčníky spolu s novou kotvenou spřaženou deskou, závěrné zdi a přechodové desky. Původní spodní stavba a nosná konstrukce byly celoplošně sanovány. Kolem vodoteče byla provedena rovnanina z lomového kamene. Na nosné konstrukci bylo provedeno hydroizolační souvrství s ochranou izolace z litého asfaltu, nové odvodnění mostu, osazeny ocelové povrchové dilatační závěry a monolitické římsy ze železobetonu, jejichž vnější část tvoří lícové prefabrikáty. Na římsách se osadilo ocelové mostní zábradlí se svislou výplní spolu se zábradelním svodidlem se stupněm zadržení H2. Součástí stavby bylo zajištění dopravně inženýrského opatření, obnova VDZ a SDZ. Společnost MADOS MT s. r. o. realizovala celou stavbu vlastními silami s výjimkou pokládky vozovkových vrstev z asfaltobetonu a ochrany izolace z litého asfaltu.

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Jihlava
Realizace: 04/2018 – 07/2019
Cena prací: 16,29 mil. Kč 31

Obytný soubor RD Bačinka Vamberk – 2. etapa

SO 101 – celková délka všech komunikací je 692,76 m a šířka se pohybuje v rozmezí 3,0 – 6,0 m.
SO 301 Vodovod – potrubí HDPE DN 100 SDR17 o celkové délce 448,4 m
SO 302 Dešťová kanalizace – materiál PP SN 10, DN 300 celková délka 355,5 m a DN 250 celkové délky 90,8 m
SO 303 Splašková kanalizace – potrubí PP SN 10, DN 300 celková délka 27,6 m a DN 250 celková délka 355,7 m.

Objednatel: Město Vamberk
Realizace: 07/2018 – 07/2019
Cena prací: 14,76 mil. Kč

Kanalizace Lukavice – I. etapa – 1. část + II. etapa

Stavba řeší odkanalizování obce Lukavice pomocí nově budovaných oddílných gravitačních řadů s propojením stávajících jednotných kanalizačních řadů. Potrubí gravitačních stok je z materiálu UR2 DN 250 mm – 1847 m a  DN 300 mm – 1843 m.

Při výstavbě byly vysazeny přípojky k soukromým objektům spolu s revizní šachtou umístěnou před hranicí pozemku v celkové délce 720 m profilu UR2 DN 150 mm a 255 m profilu DN 200 mm.

Všechny gravitační stoky jsou svedeny celkem do 13 čerpacích stanic, které směřují do centrální čerpací stanice 1, která je jako jediná tvořená nadzemní i podzemní částí a shromažďuje v sobě veškeré splašky z celé obce, které následně posílá Výtlačným řadem V 1 na ČOV Žamberk. ČS 1 je osazena čtveřicí čerpadel. Ostatní čerpací stanice ČS 2 – ČS 14 jsou tvořeny pouze podzemní částí a každá z nich je osazena dvojicí čerpadel, která pomocí výtlačných řadů směřují splašky dál po trase kanalizace. Součástí dodávky díla byla kompletních technologie čerpacích stanic včetně napojení na elektrickou síť a zřízení MaR v technologických rozvaděčích. Čerpací stanice jsou obdélníkového půdorysu tvořené mokrou a suchou podzemní částí. ČS 1 a ČS 14 byly řešeny jako monolitické a ČS 2 – ČS 13 jako prefabrikované segmenty, jejichž těsnost byla zjištěna bentonitovými pásy. Celkem bylo položeno 2178 m výtlačného řadu V 1 – PE 100 RC pr. 125 mm a 866 m výtlačných řadů V 2 – V14 – PE 100 RC pr. 90 mm. Na výtlačných řadech byly zřizovány soupravy pro odkalení a odvzdušnění. Výtlačné potrubí bylo dodáváno v tyčích a svařováno na místě svary na tupo, případně eletro tvarovkami. Pro připojení čerpacích stanic bylo nutné zřídit napojení na elektrickou síť o celkové délce 236 m, napojení ČS 1 na vodovodní síť pomocí přípojky průměru 63 mm a délky 83 m. Součástí výstavby bylo provedení celkem 124,5 m protlaků s ocelovými chráničkami průměru 457 mm, 24 m průměru 219 mm a 135 m průměru 155 mm.

Celkový objem zemních prací na této stavbě činil 45 987 m3. Po dokončení stavby kanalizace bylo provedeny opravy místních komunikací v celkové ploše 19 762 m2 směsi ACO 11, 5 603 m2 směsi ACL 22 a 6 889 m2 směsi ACP.

Objednatel: Vodovody a kanalizace Žamberk, veřejná obchodní společnost
Realizace: 12/2017 – 07/2019
Cena prací: 51,53 mil. Kč

Rekonstrukce mostu ev. č. 31216-1 Nekoř

Jednalo se o rekonstrukci dvoupólového mostu přes Divokou Orlici. Celková délka mostu je 47,684 m, šířka mostu 11,20 m a výška mostu nad dnem toku 5,10 m. Nosnou konstrukci mostu tvoří mostní prefabrikované nosníky KA-73 délky 18,0 m a výšky 850 mm. Rekonstrukce mostu byla prováděna  po polovinách se zachováním silničního provozu. Práce spočívaly v odstranění mostního příslušenství, izolačního souvrství, spřažené desky, závěrných zdí a přechodových oblastí. Výkopy přechodových oblastí byly zajištěny záporovým pažením. Byla provedena reinjektáž kabelových kanálků předpínací výztuže, repase mostních ložisek, nové ŽB nadpodporové příčníky spolu s novou kotvenou spřaženou deskou, závěrné zdi a přechodové desky. Původní spodní stavba a nosná konstrukce byla celoplošně sanována. Kolem opěr byly provedeny dlažby z lomového kamene a kamenný zához. Na nosné konstrukci bylo provedeno hydroizolační souvrství s ochranou izolace z litého asfaltu, nové odvodnění mostu, osazeny ocelové povrchové dilatační závěry a monolitické římsy ze železobetonu. Na římsy se osadilo ocelové mostní zábradlí se svislou výplní. Součástí stavby bylo zajištění dopravně inženýrského opatření, obnova VDZ a SDZ. Pokládku vozovkových vrstev zajišťovala společnost SaM silnice a mosty Litomyšl a. s.

Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Realizace: 07/2018 – 05/2019
Cena prací: 18,48 mil. Kč

II/310 Helvíkovice, napojení na I/11

Stavba řešila úpravu napojení silnice II/310 na silnici I/11 v intravilánu obce Helvíkovice. Stavba se sestávala z úpravy komunikace II/310 v délce 84 m, úpravy chodníků a zpevněných ploch, zřízení nábřežní opěrné zdi, zřízení nové dešťové kanalizace DN 300 délky 58,22 m a přeložky veřejného osvětlení.

Opěrná zeď je maximální výšky 4,6 m a celkové délky 52,165 m. Zeď byla založena na mikropilotách, výkopy byly zajištěny kotveným záporovým pažením a na římsu zdi se osadilo ocelové mostní zábradlí se svislou výplní. Úprava komunikace II/310 spočívala ve zhotovení kompletně nových vozovkových vrstev ze štěrkodrtě včetně výměny aktivní zóny, vozovkových vrstev z asfaltobetonu ACP 16+ tl. 50 mm, ACL 16+ tl. 60 mm a ACO 11+ tl. 40 mm. Součástí stavby bylo i zajištění dopravně inženýrského opatření, obnova VDZ a SDZ.

Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Realizace: 05/2018 – 05/2019
Cena prací: 11,8231il. Kč

I/43 Březová nad Svitavou, OŽK

Jednalo se o obnovu živičného krytu ložné a obrusné vrstvy vozovky I/43. Součástí obnovy byla i sanace poruch v podkladních vrstvách. Délka opravovaného úseku byla 3674,90 m. Oprava stavby byla rozdělena na 4 úseky.

Úsek 1 (km 0,000 – 0,924) – celoplošné frézování vozovky tl. 190 mm, provedení lokálních sanací, pokládka nových asfaltových vrstev (VMT, ACL, ACO).

Úsek 2 (km 0,924 – 1,500) – celoplošné frézování vozovky tl. 110 mm, provedení lokálních sanací, pokládka nových asfaltových vrstev (ACL, ACO).

Úsek 3 (km 1,500 – 2,600) – celoplošné frézování vozovky tl. 60 mm, v krajích vozovky byly odstraněny nevyhovující konstrukční vrstvy vozovky, položena geotextilie, štěrkodrť, 2 vrstvy z asfaltobetonu (ACP, ACL), poté byla vozovka v celé šířce zremixována, na zremixovanou vozovku byly položeny nové vozovkové asfaltové vrstvy (ACL, ACO).

Úsek 4 (km 2,600 – 3,675) – celoplošné frézování vozovky tl. 50 mm, provedení lokálních sanací, pokládka nových asfaltových vrstev (ACL, ACO).

Na celém úseku byla provedena obnova VDZ, SDZ, dosypání krajnic a instalace ocelového silničního svodidla v délce 1112 m.

Společnost OHL ŽS realizovala vlastními kapacitami úsek 1 a 2 v celkové délce 1,500 km. Společnosti MADOS MT a SaM silnice a mosty Litomyšl realizovaly úsek 3 a 4 v celkové délce 2,175 km.

Zhotovitel: Společnost I/43 Březová nad Svitavou

Podíl MADOS MT s.r.o.                   46,4%
Podíl Sam silnice a mosty Litomyšl      3%

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice
Realizace: 05/2018 – 10/2018
Cena prací: 39,35 mil. Kč