I/23 Třebíč most ev. č. 23-038

Jednalo se o rekonstrukci 3-pólového mostu přes řeku Jihlavu ve městě Třebíč. Nosná konstrukce mostu je tvořena předpjatými prefabrikovanými nosníky typu I73. Rozpětí jednotlivých polí je 15,20 + 26,00 + 15,29 m. Rekonstrukce mostu byla prováděna po polovinách se zachováním silničního provozu. Práce spočívaly v odstranění mostního příslušenství, izolačního souvrství, spřažené desky, závěrných zdí a přechodových oblastí. Byla provedena reinjektáž kabelových kanálků předpínací výztuže, repase mostních ložisek, nové ŽB nadpodporové příčníky spolu s novou kotvenou spřaženou deskou, závěrné zdi a přechodové desky. Původní spodní stavba a nosná konstrukce byly celoplošně sanovány. Kolem vodoteče byla provedena rovnanina z lomového kamene. Na nosné konstrukci bylo provedeno hydroizolační souvrství s ochranou izolace z litého asfaltu, nové odvodnění mostu, osazeny ocelové povrchové dilatační závěry a monolitické římsy ze železobetonu, jejichž vnější část tvoří lícové prefabrikáty. Na římsách se osadilo ocelové mostní zábradlí se svislou výplní spolu se zábradelním svodidlem se stupněm zadržení H2. Součástí stavby bylo zajištění dopravně inženýrského opatření, obnova VDZ a SDZ. Společnost MADOS MT s. r. o. realizovala celou stavbu vlastními silami s výjimkou pokládky vozovkových vrstev z asfaltobetonu a ochrany izolace z litého asfaltu.

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Jihlava
Realizace: 04/2018 – 07/2019
Cena prací: 16,29 mil. Kč 31