I/43 Březová nad Svitavou, OŽK

Jednalo se o obnovu živičného krytu ložné a obrusné vrstvy vozovky I/43. Součástí obnovy byla i sanace poruch v podkladních vrstvách. Délka opravovaného úseku byla 3674,90 m. Oprava stavby byla rozdělena na 4 úseky.

Úsek 1 (km 0,000 – 0,924) – celoplošné frézování vozovky tl. 190 mm, provedení lokálních sanací, pokládka nových asfaltových vrstev (VMT, ACL, ACO).

Úsek 2 (km 0,924 – 1,500) – celoplošné frézování vozovky tl. 110 mm, provedení lokálních sanací, pokládka nových asfaltových vrstev (ACL, ACO).

Úsek 3 (km 1,500 – 2,600) – celoplošné frézování vozovky tl. 60 mm, v krajích vozovky byly odstraněny nevyhovující konstrukční vrstvy vozovky, položena geotextilie, štěrkodrť, 2 vrstvy z asfaltobetonu (ACP, ACL), poté byla vozovka v celé šířce zremixována, na zremixovanou vozovku byly položeny nové vozovkové asfaltové vrstvy (ACL, ACO).

Úsek 4 (km 2,600 – 3,675) – celoplošné frézování vozovky tl. 50 mm, provedení lokálních sanací, pokládka nových asfaltových vrstev (ACL, ACO).

Na celém úseku byla provedena obnova VDZ, SDZ, dosypání krajnic a instalace ocelového silničního svodidla v délce 1112 m.

Společnost OHL ŽS realizovala vlastními kapacitami úsek 1 a 2 v celkové délce 1,500 km. Společnosti MADOS MT a SaM silnice a mosty Litomyšl realizovaly úsek 3 a 4 v celkové délce 2,175 km.

Zhotovitel: Společnost I/43 Březová nad Svitavou

Podíl MADOS MT s.r.o.                   46,4%
Podíl Sam silnice a mosty Litomyšl      3%

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice
Realizace: 05/2018 – 10/2018
Cena prací: 39,35 mil. Kč

I/11 Šedivec, křižovatka se silnicí II/360 a III/31216

Stavba řešila přestavbu stávající průsečné křižovatky na silnici I/11, II/360 a III/31216 na křižovatku okružní. Průměr okružní křižovatky je 37,50 m, poloměr středového ostrůvku 10,25 m, šířka vozovky na okruhu (asfalt) 6,00 m, šířka středového prstence (CB kryt) 2,00 m a šířky jízdních pruhů v místech ochranných ostrůvků 5,50 m. Větve silnice I/11 byly provedeny v kategorii S 9,5. V rámci přestavby křižovatky byla provedena výměna aktivní zóny, nové konstrukční vozovkové vrstvy a vozovkové vrstvy z asfaltobetonu. Součástí stavby byla i výstavba veřejného osvětlení v místě okružní křižovatky, ozelenění okružní křižovatky a výstavba nového trvalého dopravního značení. Společnost MADOS MT s. r. o. realizovala celou stavbu vlastními kapacitami vyjma pokládky asfaltobetonu.

Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Realizace: 04/2018 – 08/2018
Cena prací: 13,13 mil. Kč

I/11 x I/14 Vamberk obchvat od MOK po kříž. s I/11, oprava silnice

Jednalo se o opravu směrově rozdělené komunikace I/11 v celkové délce 1 612 m. Oprava spočívala ve vyfrézování asfaltového souvrství v tloušťce 130 mm, provedení lokálních sanací podkladních asfaltových vrstev, pokládka modifikované ložné vrstvy ACL 22+ tl. 70 mm a obrusné modifikované vrstvy ACO 11+ tl. 50 mm. Na mostě byla provedena oprava odvodnění komunikace položením 305 m žlabovek. Dále bylo obnoveno vodorovné a svislé dopravní značení.

Společnost MADOS MT s. r. o. prováděla frézování poloviny komunikace, lokální sanace a pokládku obrusné vrstvy vozovky. Společnost SWIETELSKY stavební s. r. o. prováděla frézování poloviny komunikace, lokální sanace, pokládku ložné vrstvy a opravu odvodnění.

Zhotovitel: „Společnost Vamberk obchvat“

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Hradec Králové
Realizace: 09/2017 – 11/2017
Cena prací: 12,39 mil. Kč (spol. MADOS MT s. r. o. 6,39 mil. Kč)

Oprava silnice III/3436 Stan – Všeradov

Jednalo se o rekonstrukci komunikace kategorie S6,5/60 v délce 2 400 m, přičemž       1 050 m bylo přímo v intravilánu obce Všeradov. V rámci opravy byly zhotoveny 4 nové propusty, dešťová kanalizace v délce 120 m, obě krajní části vozovky byly sanovány štěrkodrtí a poté byla vozovka v celé šíři a délce recyklována za studena. Následovala pokládka asfaltobetonu, reprofilace příkopů, dosypání krajnic, osazení nového svislého dopravního značení a VDZ.

Recyklace za studena (cement, asfalt)  15 468 m2
ACL 16S CRmB tl. 60 mm                    13 788 m2
ACO 11 tl. 40 mm                               13 474 m2

Zhotovitel: Společnost Stan – Všeradov (MADOS MT s. r. o. 100 %, HABAU CZ s. r. o.  0 %, HABAU Hoch- und Tiefbau-gesellschaft m.b.H 0 %)

Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Realizace: 10/2016 – 05/2017
Cena prací: 25,42 mil. Kč

I/14 OŽK 2 úseků – Solnice a Vamberk

Obnova živičného souvrství vozovky ve 2 úsecích I/14 (Solnice – ul. Rychnovská délky 398 metrů a Vamberk směr Rychnov nad Kněžnou délky 500 m). V rámci díla se provádělo celoplošné frézování, sanace okrajů vozovky z nových konstrukčních vrstev ŠD 0/63 a cementové stabilizace SC C8/10. Frézování lokálních oken a pokládka nového souvrství z asfaltobetonu včetně spojovacích postřiků a vyztužení podkladních vrstev geomříží. Byla provedena také obnova vododorovného dopravního značení a nové dosypání nezpevněné krajnice z asfaltového recyklátu.

Délka opravovaného úsek celkem 898 metrů.

Zhotovitel: MADOS – SaM – Společnost Vamberk, Solnice (90% SaM silnice a mosty Litomyšl a. s., 10% MADOS MT s. r. o.)

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Hradec Králové
Realizace: 11/2016 – 05/2017
Cena prací: 11,33 mil. Kč

I/14 Potštejn – Sopotnice, OŽK

Předmětem stavby bylo řešení havarijního stavu násypového tělesa silniční komunikace v celkové délce 128 m, sanace vozovky a oprava asfaltobetonového krytu vozovky I/14 Potštejn – Sopotnice. Silniční těleso bylo stabilizováno armovaným zemním tělesem. Přibližně na polovině opravovaného úseku komunikace byla provedena sanace zemní pláně a zhotoveny nové vozovkové vrstvy. V místě sanace byla provedena pokládka vozovkových vrstev ve složení ACP 16+, ACL 16+ a SMA 11+. Ve zbylé části úseku byla provedena oprava vozovky výměnou ložné a obrusné vrstvy, tedy ACL 16+ a SMA 11+. Všechny práce byly provedeny vlastními kapacitami zhotovitele.

ACP 16+                2 698 m2
ACL 16+                 5 210 m2
SMA 11+                4 577 m2

Délka opravované komunikace: 654 m.

Zhotovitel: Společnost MADOS – SaM – Společnost – Sopotnice – Potštejn (společníci MADOS MT s.r.o., SaM silnice a mosty Litomyšl a.s.)

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Hradec Králové
Realizace: 8/2016 – 11/2016
Cena prací: 11,15 mil. Kč

II/285 Nahořany

Projekt řešil zajištění stability svahu zemního tělesa komunikace II/285 v intravilánu obce Nahořany. Stabilita zemního tělesa byla řešena pomocí žb monolitické úhlové opěrné zdi založené na mikropilotách. Komunikace kategorie S7,5/70 byla provedena jako kompletní výměna konstrukce vozovky včetně výměny podloží. Celková délka opravované komunikace je 440 m. Součástí stavby bylo i zhotovení nového chodníku a oprava objízdné trasy. Odvodnění komunikace je řešeno pomocí nové dešťové kanalizace, propustku a kaskádového skluzu. Součástí stavby byla i přeložka vodovodu DN200 v délce 367 m, přeložka veřejného osvětlení v délce 145 m a přeložka sdělovacího vedení v délce 432 m. Veškeré práce byly provedeny vlastními kapacitami uvedených společníků vyjma přeložky vodovodu, VO a O2.

Délka zdi: 308,5 m
Maximální výška zdi: 4,65 m.

Rozsah prací:

ACO 11+                14 648 m2
ACL 16+                 15 118 m2
ACL 16+ CRmB      14 883 m2

Zhotovitel: Společnost MADOS – HOBST – SaM, Nahořany (společníci MADOS MT s.r.o., Stavební firma HOBST, a.s., SaM silnice a mosty Litomyšl a.s.)

Objednatel: Královéhradecký kraj
Realizace: 6/2016 – 11/2016
Cena prací: 23,77 mil. Kč

I/11 Žamberk, odstranění dopravní závady

Rekonstrukce silnice I/11 v intravilánu města Žamberk v celkové délce 339 m. Rekonstrukce vozovky byla provedena výměnou kompletních vozovkových vrstev, tedy včetně štěrkodrtě tl. 250 mm, cementové stabilizace tl. 200 mm, ACP 22 tl. 90 mm, ACL 16S tl. 60 mm a ACO 11S tl. 50 mm. Neúnosná pláň vozovky byla sanována. Násyp komunikace je zajištění pomocí nové železobetonové úhlové zdi založené na mikropilotách. Celkové délka zdi 123,06 m, maximální výška zdi 5,70 m. Podél komunikace byl zřízen i nový chodník pro pěší. Součástí stavby byly i přeložky inženýrských sítí – přeložka vodovodu DN125 délky 71 m, DN150 délky 25 m, DN250 délky 30 m, přeložka nadzemního vedení VN 35kV a veřejného osvětlení. Zřízena byla i nová dešťová kanalizace DN300 o celkové délce 260,5 m.

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice
Realizace: 5/2016 – 11/2016
Cena prací: 23,17 mil. Kč

Liberk – Hláska, místní obslužná komunikace a cyklotrasa Zámeček – Debřece

Oprava dlouhodobě nevyhovujícího technického stavu krytu na části cyklotrasy Zámeček – Debřece v celkové délce 2 790 m, oprava úseku místní obslužné komunikace v k. ú. Liberk v celkové délce 502 m a opravy místních komunikací Bělá, Hláska a Prorubky v celkové délce 350 m. Opravy spočívaly v odstranění asfaltových vrstev komunikace odfrézováním, pokládkou nových živičných vrstev a zřízením krajnic z vyfrézovaného materiálu.

Rozsah prací:

ACO 8           11 545 m2
ACO 11           2 871 m2
ACL 16+         2 559 m2
ACP 16 +      10 194 m2

Objednatel: Obec Liberk
Realizace: 7/2016 – 8/2016
Cena prací: 6,5 mil. Kč

Oprava silnice III/3123 Perná – Rviště

Oprava havarijního stavu asfaltového krytu úseku silnice III/3123 v km 3,720 Perná – km 6,070 Rviště v délce 2 350 m, oprava poruch v neúnosných a havarijních plochách zasahujících do ložné, resp. podkladní vrstvy, sejmutí krajnic a jejich nahrazení R-materiálem, pročištění příkopů, oprava čtyř čel propustků, oprava jednoho kompletního propostku, úprava pěti vtokových vpustí, zhotovení vodorovného dopravního značení a doplnění svislými dopravními značkami.

Rozsah prací:

ACO 11+                 14 648 m2
ACL 16+                 15 118 m2
ACL 16+ CRmB       14 883 m2

Zhotovitel: Společnost Perná – Rviště (společníci MADOS MT s. r. o., HABAU CZ s. r. o., HABAU Hoch- und Tiefbau GmbH)

Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Realizace: 5/2016 – 7/2016
Cena prací: 13,89 mil. Kč