I/23 Třebíč most ev. č. 23-038

Jednalo se o rekonstrukci 3-pólového mostu přes řeku Jihlavu ve městě Třebíč. Nosná konstrukce mostu je tvořena předpjatými prefabrikovanými nosníky typu I73. Rozpětí jednotlivých polí je 15,20 + 26,00 + 15,29 m. Rekonstrukce mostu byla prováděna po polovinách se zachováním silničního provozu. Práce spočívaly v odstranění mostního příslušenství, izolačního souvrství, spřažené desky, závěrných zdí a přechodových oblastí. Byla provedena reinjektáž kabelových kanálků předpínací výztuže, repase mostních ložisek, nové ŽB nadpodporové příčníky spolu s novou kotvenou spřaženou deskou, závěrné zdi a přechodové desky. Původní spodní stavba a nosná konstrukce byly celoplošně sanovány. Kolem vodoteče byla provedena rovnanina z lomového kamene. Na nosné konstrukci bylo provedeno hydroizolační souvrství s ochranou izolace z litého asfaltu, nové odvodnění mostu, osazeny ocelové povrchové dilatační závěry a monolitické římsy ze železobetonu, jejichž vnější část tvoří lícové prefabrikáty. Na římsách se osadilo ocelové mostní zábradlí se svislou výplní spolu se zábradelním svodidlem se stupněm zadržení H2. Součástí stavby bylo zajištění dopravně inženýrského opatření, obnova VDZ a SDZ. Společnost MADOS MT s. r. o. realizovala celou stavbu vlastními silami s výjimkou pokládky vozovkových vrstev z asfaltobetonu a ochrany izolace z litého asfaltu.

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Jihlava
Realizace: 04/2018 – 07/2019
Cena prací: 16,29 mil. Kč 31

Rekonstrukce mostu ev. č. 31216-1 Nekoř

Jednalo se o rekonstrukci dvoupólového mostu přes Divokou Orlici. Celková délka mostu je 47,684 m, šířka mostu 11,20 m a výška mostu nad dnem toku 5,10 m. Nosnou konstrukci mostu tvoří mostní prefabrikované nosníky KA-73 délky 18,0 m a výšky 850 mm. Rekonstrukce mostu byla prováděna  po polovinách se zachováním silničního provozu. Práce spočívaly v odstranění mostního příslušenství, izolačního souvrství, spřažené desky, závěrných zdí a přechodových oblastí. Výkopy přechodových oblastí byly zajištěny záporovým pažením. Byla provedena reinjektáž kabelových kanálků předpínací výztuže, repase mostních ložisek, nové ŽB nadpodporové příčníky spolu s novou kotvenou spřaženou deskou, závěrné zdi a přechodové desky. Původní spodní stavba a nosná konstrukce byla celoplošně sanována. Kolem opěr byly provedeny dlažby z lomového kamene a kamenný zához. Na nosné konstrukci bylo provedeno hydroizolační souvrství s ochranou izolace z litého asfaltu, nové odvodnění mostu, osazeny ocelové povrchové dilatační závěry a monolitické římsy ze železobetonu. Na římsy se osadilo ocelové mostní zábradlí se svislou výplní. Součástí stavby bylo zajištění dopravně inženýrského opatření, obnova VDZ a SDZ. Pokládku vozovkových vrstev zajišťovala společnost SaM silnice a mosty Litomyšl a. s.

Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Realizace: 07/2018 – 05/2019
Cena prací: 18,48 mil. Kč

I/37 Pardubice – Trojice, 2. etapa

Tato stavba řeší problematiku zkapacitnění komunikace I/37 v intravilánu města Pardubice od prostoru MÚK Palackého až ke křižovatce MÚK Závodiště a to rozšířením stávající dvoupruhové komunikace I/37 na komunikaci čtyřpruhovou, dělenou středním dělicím pásem. Dála byla rozšířena rampa MÚK Závodiště také na čtyřpruhové uspořádání vč. rozšíření obou stykových křižovatek, dolní křižovatka MÚK Závodiště byla upravena na velkou okružní křižovatku. Stavba dále řeší stezky pro cyklisty a pěší, 2 silniční mosty přes tratě SŽDC, prodloužení podchodů vč. ramp pro pěší, 4 opěrné zdi, přeložky inženýrských sítí a likvidaci kontaminačních a pyrotechnických zátěží atd. Mostní objekt SO 201 realizovala společnost MADOS MT s. r. o., kdy po demolici stávajícího mostu nad elektrifikovanou tratí byl na velkoprůměrových pilotách založen most nový s nosnou konstrukcí z ocelových nosníků se spřaženou ŽB deskou délky 29 m. Objekty SO 202, SO 203 a SO 204 realizovala společnost M – SILNICE a. s.

Zhotovitel: Společnost M-SILNICE, EUROVIA A MADOS –  Trojice II. etapa

Podíl M – SILNICE a. s.       41,4%
Podíl EUROVIA CS a. s.       37,2%
Podíl MADOS MT s. r. o.      21,4%

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice
Realizace: 03/2015 – 02/2018
Cena prací: 368,25 mil. Kč

Obnova mostního příslušenství mostu ev. č. 312-006 Pastviny

Jednalo se o opravu dvoupolového obloukového železobetonového mostu přes vodní tok (přehradu Pastviny). Most se nachází v intravilánu obce Pastviny, v přírodním parku Orlice a samotný most je evidován jako nemovitá kulturní památka. Délka mostu 122,7 m a výška mostu nad tokem 23,9 m. V rámci stavby byla demolována a opravena celá vrchní část mostu. Byla provedena vyrovnávka nosné konstrukce včetně hydroizolačního souvrství, nové římsy ze železobetonu, kdy odraznou část římsy tvoří žulové obrubníky a pochozí část dlažba z řezaných žulových kostek. Na krajních opěrách a prostředním pilíři byly provedeny nové poprsní zdi ze železobetonu. V místě opěr a pilíře jsou osazeny nové dilatační závěry. Byly zhotoveny monolitické sloupy veřejného osvětlení spolu s novými rozvody veřejného osvětlení. Na římse je osazeno nýtované ocelové zábradlí. Částečně byla provedena i sanace vrchní části nosné konstrukce.

 

Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Realizace: 09/2016 – 07/2017
Cena prací: 14,79 mil. Kč

Rekonstrukce mostu ev. č. 311-020 Jablonné nad Orlicí

Jednalo se o kompletní demolici původního parapetního mostu přes Tichou Orlici v intravilánu města Jablonné nad Orlicí. Byl postaven nový rámový most založený na mikropilotách. Nosná konstrukce je dodatečně předepnutá. Římsy jsou z monolitického železobetonu, součástí stavby byla i úprava koryta a provedení odláždění pod mostem. Součástí rekonstrukce mostu bylo zhotovení navazující železobetonové úhlové zdi založené na mikropilotách, provedení přeložky veřejného osvětlení a obnova komunikace II/311 v celkové délce 209 metrů a šířkovém uspořádání S7,5/30.

Most – celková délka 40 m, šířka mostu 10,55 m, výška mostu nad dnem vodního toku 5,6 m. Opěrná zeď – délka zdi 81,0 m, celková výška zdi 2,16-4,1 m. Úprava komunikace – délka 209 m, plocha ACO 11+ 1 900 m2.

Zhotovitel: Společnost M-SILNICE a MADOS, Jablonné nad Orlicí rekonstrukce mostu ev. č. 311-020 (podíl MADOS MT s. r. o. 100 %, podíl M-SILNICE a. s. 0 %)

Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Realizace: 8/2016 – 06/2017
Cena prací: 31,44 mil. Kč

I/14 Třebovice, most ev. č. 14-139

Jednalo se o kompletní demolici původního dvoupólového klenbového mostu přes řeku Třebovka v intravilánu obce Třebovice. Byl postaven nový rámový most založený na mikropilotách. Nosná konstrukce je dodatečně předpnutá. Římsy jsou z monolitického želetobetonu, součástí stavby byla i úprava koryta a provedení kolem opěr mostu. Oprava mostu probíhala za úplné uzavírky s převedením dopravy na provizorní komunikaci s provizorním mostem. V rámci stavby byla provedena i obnova vozovkových vrstev na předpolích mostu a obnova asfaltových vozovkových vrstev. Součástí stavby mostu bylo i provedení přeložky dešťové kanalizace, veřejného osvětlení a plynovodu.

Společnost MADOS MT s. r. o. realizovala celou stavbu vlastními kapacitami vyjma pokládky asfaltobetonu, přeložky veřejného osvětlení a plynovodu, montáže provizorního mostu.

Zhotovitel: MADOS MT s. r. o.

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice
Realizace: 06/2016 – 05/2017
Cena prací: 18,03 mil. Kč

I/14 Libchavy, oprava estakády ev. č. 14-127

Rekonstrukce mostu o 8 polích na silnici I/14 celkové délky 229,22 m a šířky 14,90 m. Překonávanou překážkou jsou 2x místní komunikace, komunikace III/3161, elektrifikovaná železniční trať a vodní tok Tichá Orlice. Rekonstrukce mostu byla provedena za provozu po polovinách a spočívala v odstranění vozovkových vrstev, zádržného systému, říms, spřažené desky nosné konstrukce, mostních dilatačních závěrů, závěrných zdí, křídel a přechodových oblastí mostu. Byla provedena doplňková diagnostika zainjektovatelnosti kabelových kanálků předpínací výztuže a poté provedeno jejich doinjektování. Postupně se zhotovila nová kotvená spřažená deska NK, závěrné zdi, přechodové oblasti, osadily se mostní dilatační závěry, hydroizolační souvrství mostu, římsy, ochrana izolace mostu z LAS a vozovkové vrstvy z asfaltobetonu. Na římsu se osadilo mostní svodidlo, zábradlí se svislou výplní, ochrana proti ostřiku a rovněž protidotyková zábrana v místě nad železniční tratí. Původní celá spodní stavba a nosná konstrukce byla celoplošně sanována a opatřena sjednocující stěrkou. Na podhled NK bylo namontováno podélné potrubí zajišťující odvodnění mostu. Celková kubatura betonu římsy 250 m3, vyrovnávací deska NK 815 m3. Plocha izolace mostu 3 336 m2, ochrana izolace z LAS 2 663 m2, plocha provedených sanací 5 220 m2, délka osazeného zábradlí 458 m, délka svodného potrubí odvodnění mostu 457,5 m a délka mostního svodidla 464 m. Každý z uvedených zhotovitelů provedl polovinu mostu, přičemž část provedená společností MADOS MT s. r. o. byla nepatrně delší.

Zhotovitel: MADOS MT s. r. o. (54,13%), Chládek a Tintěra, Pardubice a. s. (45,87%)

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice
Realizace: 4/2016 – 11/2016
Cena prací: 28,56 mil. Kč

Jablonec nad Jizerou, most přes Jizeru Hradsko

Jedná se o stavbu v CHKO přes řeku Jizeru. Původní železobetonový most o dvou polích byl kompletně zdemolován. Nový most byl založen na mikropilotách, spodní stavbu tvoří masivní železobetonové opěry obložené zdivem z kamene. Nosnou konstrukci mostu tvoří ocelová nosná konstrukce z pěti nosníků HEB 900 spolu se spřaženou železobetonovou deskou. Uložení nosné konstrukce je na elastomerových ložiskách. Příslušenství mostu tvoří železobetonové římsy, mostní dilatační závěry, vozovkové vrstvy z asfaltobetonu a ocelové zábradelní svodidlo. Délka mostu 30,51 m, délka nosné konstrukce 26,70 m.

Objednatel: Město Jablonec nad Jizerou
Realizace: 4/2016 – 10/2016
Cena prací: 13 mil. Kč

I/14 Nové Město – Spy

Práce provedené společností MADOS MT s. r. o.: Kompletní provedení rekonstrukce mostu ev. č. 14-106, výstavba dešťové kanalizace v prostoru za zdí, přeložka vedení O2, přeložka veřejného osvětlení a přeložka vodovodu. Zajištění dopravně inženýrského opatření po dobu rekonstrukce mostu včetně zajištění provizorní lávky pro pěší. Provedení obnovy živičného krytu o ploše 3 070 m2 včetně úpravy příkopů a provedení nového odvodnění komunikace.

Zhotovitel: Společnost Nové Město – Spy (finanční objem prací provedených společností Porr a. s. 25,72 mil. Kč; finanční objem prací provedených společností MADOS MT s. r. o.: 18,79 mil. Kč)

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Hradec Králové
Realizace: 10/2014 – 09/2016
Cena prací celkem: 44,51 mil. Kč

I/14 Most 14-080 Bohuslavice

Vybourání mostního příslušenství mostu včetně nadbetonávky nosné konstrukce a závěrných zdí. Nosná konstrukce byla vyzvednuta na provizorní podpěry, mostní ložiska byla repasována, u kanálků předpínací výztuže nosníků byla provedena jejich reinjektáž. Po spuštění nosné konstrukce na ložiska byly provedeny nové příčníky, spřažená deska nosné konstrukce, hydroizolační souvrství NK, závěrné zdi, přechodové oblasti, zábradelní svodidlo, mostní zábradlí a vozovkové vrstvy z asfaltobetonu. Spodní stavba a podhled nosné konstrukce byl kompletně sanován a opatřen sjednocujícím nátěrem. Kolem mostu byly zhotoveny dlažby z lomového kamene do betonu.

Objednatel: ŘSD ČR, Správa Hradec Králové
Realizace: 4/2015 – 12/2015
Cena prací: 30,17 mil. Kč