III/3167 a III/3169 Černá Skála – Potštejn

Stavba byla rozdělena do 2 etap. V první etapě byla provedena rekonstrukce silnice III/3169 v celkové délce 985 m. Rekonstrukce spočívala v odfrézování krytových vrstev vozovky do hloubky 120 mm. V km 0,000-0,535 byla provedena recyklace za studena s přidáním cementu a AE v tloušťce 200 mm. Okraje vozovky byly sanovány štěrkodrtí. Dále byla položena ložná a obrusná vrstva z asfaltobetonu. Součástí stavby byla i rekonstrukce dvou příčných propustků, obnova odvodnění, reprofilace příkopů, obnova svislého a vodorovného značení, osazení svodidel.

Ve druhé etapě byla provedena rekonstrukce silnice III/3167 o celkové délce 2142 m. Po provedení lokálních sanací okrajů vozovky se provedla celoplošná recyklace za studena s přidáním cementu a AE v tloušťce 200 mm. Vyjma úseku 0,405-1,000, kde byla provedena kompletní výměna konstrukce vozovky. Poté byla položena ložná a obrusná vrstva z asfaltobetonu. Součástí této etapy byla rovněž kompletní rekonstrukce mostu ev. č. 3167-4. Ta spočívala v jeho kompletní demolici, výstavbě nového mostu jako přesypaného objektu z ocelové flexibilní trouby. Čela mostu tvoří opěry z gabionů. Na vtoku i výtoku je dno vodoteče zadlážděné dlažbou z lomového kamene. Po dobu rekonstrukce mostu bylo zřízeno mostní provizorium. Součástí stavby byla i kompletní rekonstrukce 4 příčných propustků, příkopy byly reprofilovány, byla provedena výměna a doplnění ocelových silničních svodidel, obnoveno VDZ a SDZ.

Objednatel: Královéhradecký kraj
Realizace: 09/2018 – 10/2018; 06/2019 – 09/2019
Cena prací: 36,46 mil. Kč (spol. MADOS MT s. r. o. 15,61 mil. Kč)