Jablonec nad Jizerou, most přes Jizeru Hradsko

Jedná se o stavbu v CHKO přes řeku Jizeru. Původní železobetonový most o dvou polích byl kompletně zdemolován. Nový most byl založen na mikropilotách, spodní stavbu tvoří masivní železobetonové opěry obložené zdivem z kamene. Nosnou konstrukci mostu tvoří ocelová nosná konstrukce z pěti nosníků HEB 900 spolu se spřaženou železobetonovou deskou. Uložení nosné konstrukce je na elastomerových ložiskách. Příslušenství mostu tvoří železobetonové římsy, mostní dilatační závěry, vozovkové vrstvy z asfaltobetonu a ocelové zábradelní svodidlo. Délka mostu 30,51 m, délka nosné konstrukce 26,70 m.

Objednatel: Město Jablonec nad Jizerou
Realizace: 4/2016 – 10/2016
Cena prací: 13 mil. Kč

Modernizace silnice III/35847 Česká Třebová – Semanín

Demolice stávajícího mostu a kompletní výstavba nového mostu založeného na pilotách, demolice stávajícího zatrubení a výstavba nového kanálu vč. vtokového objektu.

Objednatel: SWIETELSKY stavební s. r. o., odš. závod Dopravní stavby Východ
Realizace: 5/2015 – 9/2015
Cena prací: 13,69 mil. Kč

Obnova mostu ev. č. 29819-2 Drahoš

Jednalo se o demolici stávajícího mostního objektu a výstavby nové rámové betonové konstrukce mostu včetně příslušenství. Byly provedeny stavební úpravy koryta potoka a obnoven živičný kryt vozovky v okolí mostu. Délka mostu 15,4 m a délka přemostění 9 m.

Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Realizace: 9/2014 – 11/2014
Cena prací: 6,96 mil. Kč

I/23 Ptáčov, most ev. č. 23-040

Stavba spočívala v kompletní demolici původního mostního objektu. Po dobu stavby byl provoz převeden na provizorní objízdnou komunikaci za použití mostního provizoria. Nový most byl zhotoven se založením na velkoprůměrových pilotách a nosnou konstrukci tvoří rámová konstrukce. Délka mostu 22 m a délka nosné konstrukce 12 m. Bylo zhotoveno nové hydroizolační souvrství NK, nové přechodové oblasti, římsy, zádržný systém, úpravy koryta pod mostem a vozovkové vrstvy na mostě a předpolích. Po převedení provozu na nový most bylo zdemolováno mostní provizorium a odstraněna provizorní komunikace.

Objednatel: ŘSD ČR, Správa Jihlava
Realizace: 4/2014 – 10/2014
Cena prací: 7,4 mil. Kč

I/43 Albrechtice, most 43-070

Jednalo se o rekonstrukci mostu v obci Albrechtice. Původní dvoupolový most byl zcela zdemolován a nahrazen novým mostním objektem. Doprava byla převedena na provizorní objízdnou trasu za použití mostního provizoria. Nový most je založen na mikropilotách, nosnou konstrukci mostu tvoří rámová příčel z monolitického předpjatého betonu. Na nosné konstukci bylo zhotoveno hydroizolační souvrství, monolitické chodníky, na kterých je osazeno mostní zábradlí. Součástí stavby byla i úprava vodoteče spolu s provedením úpravy koryta z lomového kamene do betonu. Součástí stavby bylo i provedení přeložky veřejného osvětlení.

Objednatel: ŘSD ČR, Správa Pardubice
Realizace: 3/2014 – 10/2014
Cena prací: 9,55 mil. Kč

II/121-022 za Nazdicemi, most ev.č. 121-022

Objednatel: M – SILNICE a.s.
Projektant: VPÚ DECO PRAHA
Realizace: 4/2011 – 8/2011
Cena prací: 49,49 mil. Kč

I/34 Česká Bělá – obchvat, most přes I/34

Objednatel: M-Silnice a.s.
Projektant: Pontex s.r.o.
Realizace: 6/2009 – 6/2010
Cena prací: 8,35 mil. Kč

Trvalý předpjatý spojitý nosník o třech polích, v příčném směru deska s vyloženými konzolami. Založení pilířů i opěr je plošné. Most je součástí mimoúrovňové křižovatky a slouží k převedení větve 1 MÚK přes silnici I/34.

II/156 a 157 – Most a opěrné zdi v Č. Budějovicích, Rudolfova tř.

SO 202 Most před Dobrovskou stoku na Rudolfovské třídě

SO 204 Opěrné zdi

Objednatel: EUROVIA CS a. s., České Budějovice
Realizace: 1/2010 – 5/2010
Cena prací: 7,69 mil. Kč

I/14 Vamberk jižní přeložka, pilíře do 14,5 m

Objednatel: M-Silnice a. s., Pardubice
Realizace: 7/2009 – 4/2010
Cena prací: 35,5 mil. Kč

Sedlice – Opatovice, mosty SO 208, 209, 210 na I/37

Objednatel: ŘSD ČR, Správa Pardubice
Projektant: PRAGOPROJEKT a.s.
Realizace: 8/2007 – 11/2009
Cena prací: 89,78 mil. Kč

Dané stavební objekty jsou součástí stavby mimoúrovňové křižovatky silnic R35 a I/37 u obce Opatovice nad Labem. Objekt SO 208 – most na nově čtyřpruhové Hradubické silnici překonává Opatovický kanál a nachází se v samém středu zbudovaného kruhového objezdu. SO 209 překonává MK a železniční vlečku k elektrárně Opatovice. SO 210 opět přemosťuje Opatovický kanál a stejně jako SO 208 a SO 209 je součástí nové čtyřpruhové I/37.