Politika ISŘ

Společnost MADOS MT s. r. o. byla založena v prosinci 1998 a navázala tak na činnost MADOS C, s. r. o., která vznikla o dva roky dříve v lednu 1997. Za více jak dvacetileté působení firmy na trhu si klademe za cíl být spolehlivým, uznávaným a zodpovědným partnerem pro své zákazníky, zaměstnance, dodavatele i pro všechny ostatní subjekty, se kterými se setkáváme při našich podnikatelských aktivitách. Zajišťování kvality, dodržování zásad ochrany životního prostředí, bezpečnosti práce a dalších závazných předpisů je prvořadým úkolem společnosti MADOS MT s. r. o. Integrovaný systém řízení vychází z těchto základních principů:

  • Při realizaci výroby a poskytování služeb klademe důraz na důsledné plnění požadavků a očekávání zákazníků a dalších zainteresovaných subjektů v souladu s právními předpisy a jinými relevantními normami v oblasti kvality, ochrany životního prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci atd. Cíleně se snažíme zvyšovat spokojenost našich odběratelů a upevňovat tak naši pozici trhu.
  • Trvale se snažíme náš ISŘ zdokonalovat a rozvíjet. Vedoucí zaměstnanci důsledně dbají na jeho dodržování na všech provozních úrovních.
  • Neustále zdokonalujeme výrobní postupy, zajišťujeme potřebnou kvalifikaci pracovníků a preventivními opatřeními zamezujme vzniku chyb, které by mohly vést k poškození dobré pověsti společnosti.
  • Pro naše zaměstnance zajišťujeme bezpečné pracovní prostředí a podmínky předcházející vzniku pracovních úrazů a poškození zdraví. Používáme technologie šetrné k životnímu prostředí a eliminujeme jeho znečišťování.
  • Motivace, informovanost a angažovanost všech našich zaměstnanců jsou hlavními pilíři společnosti.
  • Kontinuálně sledujeme a vyhodnocujeme míru spokojenosti našich zákazníků.
  • Respektujeme obecně závazné zdravotní, hygienické a bezpečnostní předpisy. Zabraňujeme nepříznivým environmentálním dopadům naší činnosti, odstraňujeme nebezpečí a snižujeme rizika v oblasti BOZP.

Politika ISŘ je závazná pro všechny pracovníky společnosti MADOS MT s. r. o. a je prokazatelně přenášena na všechny dodavatele a osoby pracující ve prospěch firmy.

V Lupenici 16. 9. 2020

Ing. Ivo Muthsam

Ředitel