Vamberk – dostavba kanalizačního systému

Zhotovení kanalizační stoky a jejích přípojek včetně zemních prací, odlehčovací komory a nového asfaltobetonového krytu komunikace.

Objednatel: Město Vamberk
Realizace: 10/2012 – 5/2014
Cena prací: 15,15 mil. Kč

Sdružení MADOS – VASPO, podíl společnosti MADOS MT s. r. o. na stavebních pracích 93,65%.

Tichá Orlice, Plchovice, protipovodňová ochrana obce

Výstavba liniové protipovodňové ochrany v délce 624 m. Konstrukce ochrany je navržena jako železobetonová zeď, která je provázaná se  zaberaněnými stětovnicemi základovým pásem. Součástí stavby jsou uzávěry na kanalizačním vedení, které kříží protipovodňovou ochranu.

Objednatel: Povodí Labe, státní podnik
Realizace: 10/2011 – 11/2012
Cena prací: 13,63 mil. Kč

Noveský rybník – sdružený funkční objekt

Jednalo se o rekonstrukci výtoku Novoveského rybníku, jež sestávala ze zhotovení sdruženého funkčního objektu a uložení a obetonování železobetonových rámů IZM, součástí objektu bylo vybetonování bezpečnostního přelivu.

Objednatel: Agile spol. s. r. o., Vysoké Mýto
Realizace: 4/2012 – 7/2012
Cena prací: 2,38 mil. Kč

Rekonstrukce kanalizace a vodovodu v Dlouhé Vsi a v Rovni u Rychnova n. K.

Objednatel: Město Rychnov nad Kněžnou
Projektant: MULTIAQUA s.r.o., Hradec Králové
Realizace: 04/2011 – 7/2011
Cena prací: 15,2 mil. Kč

Důvodem realizace výměny stávající jednotné kanalizace a vodovodu v Dlouhé Vsi u Rychnova nad Kněžnou je stáří a poruchovost kanalizačního i vodovodního potrubí. Dalším důvodem realizace výměny je rekonstrukce komunikace III/3193 Roveň-Rychnov nad Kněžnou. Výměnou obou potrubí dojde ke zlepšení kvality přepravované vody a k odstranění poruch na potrubí.

Poldr pod Borkem 2, Rychnov nad Kněžnou

Objednatel: Město Rychnov nad Kněžnou
Realizace: 12/2009 – 9/2010
Cena prací: 4,4 mil. Kč

Cílem stavby je zajištění dostatečné retence odtoku povrchové vody ze zemědělsky obhospodařovaných povodí, výrazné snížení kulminačního průtoku povodňové vlny přitékající do zástavby města a zajištění tak odpovídajícího stupně povodňové ochrany části zástavby města Rychnov nad Kněžnou.

Vodní dílo Jesenice, oprava štoly

Objednatel: Severočeská stavební
Projektant: Ing. Václav Brodec, Ostrov
Realizace: 8/2007 – 4/2008
Cena prací: 7,43 mil. Kč

Oprava degradovaných betonů odpadní chodby a rekonstrukce ocelových konstrukcí odpadní chodby a komory včetně modernizace elektroinstalace.