Kanalizace Lukavice – I. etapa – 1. část + II. etapa

Stavba řeší odkanalizování obce Lukavice pomocí nově budovaných oddílných gravitačních řadů s propojením stávajících jednotných kanalizačních řadů. Potrubí gravitačních stok je z materiálu UR2 DN 250 mm – 1847 m a  DN 300 mm – 1843 m.

Při výstavbě byly vysazeny přípojky k soukromým objektům spolu s revizní šachtou umístěnou před hranicí pozemku v celkové délce 720 m profilu UR2 DN 150 mm a 255 m profilu DN 200 mm.

Všechny gravitační stoky jsou svedeny celkem do 13 čerpacích stanic, které směřují do centrální čerpací stanice 1, která je jako jediná tvořená nadzemní i podzemní částí a shromažďuje v sobě veškeré splašky z celé obce, které následně posílá Výtlačným řadem V 1 na ČOV Žamberk. ČS 1 je osazena čtveřicí čerpadel. Ostatní čerpací stanice ČS 2 – ČS 14 jsou tvořeny pouze podzemní částí a každá z nich je osazena dvojicí čerpadel, která pomocí výtlačných řadů směřují splašky dál po trase kanalizace. Součástí dodávky díla byla kompletních technologie čerpacích stanic včetně napojení na elektrickou síť a zřízení MaR v technologických rozvaděčích. Čerpací stanice jsou obdélníkového půdorysu tvořené mokrou a suchou podzemní částí. ČS 1 a ČS 14 byly řešeny jako monolitické a ČS 2 – ČS 13 jako prefabrikované segmenty, jejichž těsnost byla zjištěna bentonitovými pásy. Celkem bylo položeno 2178 m výtlačného řadu V 1 – PE 100 RC pr. 125 mm a 866 m výtlačných řadů V 2 – V14 – PE 100 RC pr. 90 mm. Na výtlačných řadech byly zřizovány soupravy pro odkalení a odvzdušnění. Výtlačné potrubí bylo dodáváno v tyčích a svařováno na místě svary na tupo, případně eletro tvarovkami. Pro připojení čerpacích stanic bylo nutné zřídit napojení na elektrickou síť o celkové délce 236 m, napojení ČS 1 na vodovodní síť pomocí přípojky průměru 63 mm a délky 83 m. Součástí výstavby bylo provedení celkem 124,5 m protlaků s ocelovými chráničkami průměru 457 mm, 24 m průměru 219 mm a 135 m průměru 155 mm.

Celkový objem zemních prací na této stavbě činil 45 987 m3. Po dokončení stavby kanalizace bylo provedeny opravy místních komunikací v celkové ploše 19 762 m2 směsi ACO 11, 5 603 m2 směsi ACL 22 a 6 889 m2 směsi ACP.

Objednatel: Vodovody a kanalizace Žamberk, veřejná obchodní společnost
Realizace: 12/2017 – 07/2019
Cena prací: 51,53 mil. Kč