I/14 Potštejn – Sopotnice, OŽK

Předmětem stavby bylo řešení havarijního stavu násypového tělesa silniční komunikace v celkové délce 128 m, sanace vozovky a oprava asfaltobetonového krytu vozovky I/14 Potštejn – Sopotnice. Silniční těleso bylo stabilizováno armovaným zemním tělesem. Přibližně na polovině opravovaného úseku komunikace byla provedena sanace zemní pláně a zhotoveny nové vozovkové vrstvy. V místě sanace byla provedena pokládka vozovkových vrstev ve složení ACP 16+, ACL 16+ a SMA 11+. Ve zbylé části úseku byla provedena oprava vozovky výměnou ložné a obrusné vrstvy, tedy ACL 16+ a SMA 11+. Všechny práce byly provedeny vlastními kapacitami zhotovitele.

ACP 16+                2 698 m2
ACL 16+                 5 210 m2
SMA 11+                4 577 m2

Délka opravované komunikace: 654 m.

Zhotovitel: Společnost MADOS – SaM – Společnost – Sopotnice – Potštejn (společníci MADOS MT s.r.o., SaM silnice a mosty Litomyšl a.s.)

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Hradec Králové
Realizace: 8/2016 – 11/2016
Cena prací: 11,15 mil. Kč

II/285 Nahořany

Projekt řešil zajištění stability svahu zemního tělesa komunikace II/285 v intravilánu obce Nahořany. Stabilita zemního tělesa byla řešena pomocí žb monolitické úhlové opěrné zdi založené na mikropilotách. Komunikace kategorie S7,5/70 byla provedena jako kompletní výměna konstrukce vozovky včetně výměny podloží. Celková délka opravované komunikace je 440 m. Součástí stavby bylo i zhotovení nového chodníku a oprava objízdné trasy. Odvodnění komunikace je řešeno pomocí nové dešťové kanalizace, propustku a kaskádového skluzu. Součástí stavby byla i přeložka vodovodu DN200 v délce 367 m, přeložka veřejného osvětlení v délce 145 m a přeložka sdělovacího vedení v délce 432 m. Veškeré práce byly provedeny vlastními kapacitami uvedených společníků vyjma přeložky vodovodu, VO a O2.

Délka zdi: 308,5 m
Maximální výška zdi: 4,65 m.

Rozsah prací:

ACO 11+                14 648 m2
ACL 16+                 15 118 m2
ACL 16+ CRmB      14 883 m2

Zhotovitel: Společnost MADOS – HOBST – SaM, Nahořany (společníci MADOS MT s.r.o., Stavební firma HOBST, a.s., SaM silnice a mosty Litomyšl a.s.)

Objednatel: Královéhradecký kraj
Realizace: 6/2016 – 11/2016
Cena prací: 23,77 mil. Kč

I/14 Libchavy, oprava estakády ev. č. 14-127

Rekonstrukce mostu o 8 polích na silnici I/14 celkové délky 229,22 m a šířky 14,90 m. Překonávanou překážkou jsou 2x místní komunikace, komunikace III/3161, elektrifikovaná železniční trať a vodní tok Tichá Orlice. Rekonstrukce mostu byla provedena za provozu po polovinách a spočívala v odstranění vozovkových vrstev, zádržného systému, říms, spřažené desky nosné konstrukce, mostních dilatačních závěrů, závěrných zdí, křídel a přechodových oblastí mostu. Byla provedena doplňková diagnostika zainjektovatelnosti kabelových kanálků předpínací výztuže a poté provedeno jejich doinjektování. Postupně se zhotovila nová kotvená spřažená deska NK, závěrné zdi, přechodové oblasti, osadily se mostní dilatační závěry, hydroizolační souvrství mostu, římsy, ochrana izolace mostu z LAS a vozovkové vrstvy z asfaltobetonu. Na římsu se osadilo mostní svodidlo, zábradlí se svislou výplní, ochrana proti ostřiku a rovněž protidotyková zábrana v místě nad železniční tratí. Původní celá spodní stavba a nosná konstrukce byla celoplošně sanována a opatřena sjednocující stěrkou. Na podhled NK bylo namontováno podélné potrubí zajišťující odvodnění mostu. Celková kubatura betonu římsy 250 m3, vyrovnávací deska NK 815 m3. Plocha izolace mostu 3 336 m2, ochrana izolace z LAS 2 663 m2, plocha provedených sanací 5 220 m2, délka osazeného zábradlí 458 m, délka svodného potrubí odvodnění mostu 457,5 m a délka mostního svodidla 464 m. Každý z uvedených zhotovitelů provedl polovinu mostu, přičemž část provedená společností MADOS MT s. r. o. byla nepatrně delší.

Zhotovitel: MADOS MT s. r. o. (54,13%), Chládek a Tintěra, Pardubice a. s. (45,87%)

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice
Realizace: 4/2016 – 11/2016
Cena prací: 28,56 mil. Kč

I/11 Žamberk, odstranění dopravní závady

Rekonstrukce silnice I/11 v intravilánu města Žamberk v celkové délce 339 m. Rekonstrukce vozovky byla provedena výměnou kompletních vozovkových vrstev, tedy včetně štěrkodrtě tl. 250 mm, cementové stabilizace tl. 200 mm, ACP 22 tl. 90 mm, ACL 16S tl. 60 mm a ACO 11S tl. 50 mm. Neúnosná pláň vozovky byla sanována. Násyp komunikace je zajištění pomocí nové železobetonové úhlové zdi založené na mikropilotách. Celkové délka zdi 123,06 m, maximální výška zdi 5,70 m. Podél komunikace byl zřízen i nový chodník pro pěší. Součástí stavby byly i přeložky inženýrských sítí – přeložka vodovodu DN125 délky 71 m, DN150 délky 25 m, DN250 délky 30 m, přeložka nadzemního vedení VN 35kV a veřejného osvětlení. Zřízena byla i nová dešťová kanalizace DN300 o celkové délce 260,5 m.

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice
Realizace: 5/2016 – 11/2016
Cena prací: 23,17 mil. Kč

Jablonec nad Jizerou, most přes Jizeru Hradsko

Jedná se o stavbu v CHKO přes řeku Jizeru. Původní železobetonový most o dvou polích byl kompletně zdemolován. Nový most byl založen na mikropilotách, spodní stavbu tvoří masivní železobetonové opěry obložené zdivem z kamene. Nosnou konstrukci mostu tvoří ocelová nosná konstrukce z pěti nosníků HEB 900 spolu se spřaženou železobetonovou deskou. Uložení nosné konstrukce je na elastomerových ložiskách. Příslušenství mostu tvoří železobetonové římsy, mostní dilatační závěry, vozovkové vrstvy z asfaltobetonu a ocelové zábradelní svodidlo. Délka mostu 30,51 m, délka nosné konstrukce 26,70 m.

Objednatel: Město Jablonec nad Jizerou
Realizace: 4/2016 – 10/2016
Cena prací: 13 mil. Kč

I/14 Nové Město – Spy

Práce provedené společností MADOS MT s. r. o.: Kompletní provedení rekonstrukce mostu ev. č. 14-106, výstavba dešťové kanalizace v prostoru za zdí, přeložka vedení O2, přeložka veřejného osvětlení a přeložka vodovodu. Zajištění dopravně inženýrského opatření po dobu rekonstrukce mostu včetně zajištění provizorní lávky pro pěší. Provedení obnovy živičného krytu o ploše 3 070 m2 včetně úpravy příkopů a provedení nového odvodnění komunikace.

Zhotovitel: Společnost Nové Město – Spy (finanční objem prací provedených společností Porr a. s. 25,72 mil. Kč; finanční objem prací provedených společností MADOS MT s. r. o.: 18,79 mil. Kč)

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Hradec Králové
Realizace: 10/2014 – 09/2016
Cena prací celkem: 44,51 mil. Kč

Liberk – Hláska, místní obslužná komunikace a cyklotrasa Zámeček – Debřece

Oprava dlouhodobě nevyhovujícího technického stavu krytu na části cyklotrasy Zámeček – Debřece v celkové délce 2 790 m, oprava úseku místní obslužné komunikace v k. ú. Liberk v celkové délce 502 m a opravy místních komunikací Bělá, Hláska a Prorubky v celkové délce 350 m. Opravy spočívaly v odstranění asfaltových vrstev komunikace odfrézováním, pokládkou nových živičných vrstev a zřízením krajnic z vyfrézovaného materiálu.

Rozsah prací:

ACO 8           11 545 m2
ACO 11           2 871 m2
ACL 16+         2 559 m2
ACP 16 +      10 194 m2

Objednatel: Obec Liberk
Realizace: 7/2016 – 8/2016
Cena prací: 6,5 mil. Kč

Oprava silnice III/3123 Perná – Rviště

Oprava havarijního stavu asfaltového krytu úseku silnice III/3123 v km 3,720 Perná – km 6,070 Rviště v délce 2 350 m, oprava poruch v neúnosných a havarijních plochách zasahujících do ložné, resp. podkladní vrstvy, sejmutí krajnic a jejich nahrazení R-materiálem, pročištění příkopů, oprava čtyř čel propustků, oprava jednoho kompletního propostku, úprava pěti vtokových vpustí, zhotovení vodorovného dopravního značení a doplnění svislými dopravními značkami.

Rozsah prací:

ACO 11+                 14 648 m2
ACL 16+                 15 118 m2
ACL 16+ CRmB       14 883 m2

Zhotovitel: Společnost Perná – Rviště (společníci MADOS MT s. r. o., HABAU CZ s. r. o., HABAU Hoch- und Tiefbau GmbH)

Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Realizace: 5/2016 – 7/2016
Cena prací: 13,89 mil. Kč

Obnova tělesa vozovky II/357 Nové Hrady v km 22,950

Stavba vyřešila problematiku obnovy stávajícího tělesa komunikace včetně konstrukce vozovky v daném km silnice II/357. Řešena je stabilita pravostranné části násypu tělesa komunikace, odvodnění povrchu komunikace, výstavba nové konstrukce vozovky. Celková délka obnovy komunikace je v lokálním km 0,405 – 0,894 tedy délce 489 m. V km 0,440 – 0,861 je na pravé straně tělesa komunikace navrženo zajištění jeho pravého svahu. Toto zajištění je provedeno vybudováním železobetonové stěny v koruně komunikace založené na hlubinných základech (mikropilotové založení). Po levé straně je provedeno dláždění příkopů z lomového kamene do betonového lože.

Zhotovitel: „Společnost Nové Hrady“ založená společnostmi:

  • Chládek a Tintěra, Pardubice a. s.  50%
  • MADOS MT s. r. o.                         30%
  • SOVIS CZ, a. s.                             20%
Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Realizace: 6/2015 – 12/2015
Cena prací: 50,86 mil. Kč

I/14 Most 14-080 Bohuslavice

Vybourání mostního příslušenství mostu včetně nadbetonávky nosné konstrukce a závěrných zdí. Nosná konstrukce byla vyzvednuta na provizorní podpěry, mostní ložiska byla repasována, u kanálků předpínací výztuže nosníků byla provedena jejich reinjektáž. Po spuštění nosné konstrukce na ložiska byly provedeny nové příčníky, spřažená deska nosné konstrukce, hydroizolační souvrství NK, závěrné zdi, přechodové oblasti, zábradelní svodidlo, mostní zábradlí a vozovkové vrstvy z asfaltobetonu. Spodní stavba a podhled nosné konstrukce byl kompletně sanován a opatřen sjednocujícím nátěrem. Kolem mostu byly zhotoveny dlažby z lomového kamene do betonu.

Objednatel: ŘSD ČR, Správa Hradec Králové
Realizace: 4/2015 – 12/2015
Cena prací: 30,17 mil. Kč