Technická a dopravní infrastruktura pro zástavbu deseti rodinných domů – lokalita Západní louka v Borohrádku

Předmětem prací byla výstavba nové obslužné komunikace k rodinným domům a její napojení na infrastrukturu v lokalitě Západní louka v Borohrádku. Součástí prací byla realizace splaškové kanalizace, dešťové kanalizace, vodovodu, plynovodu, veřejného osvětlení, místního rozhlasu, vstupních zděných objektů a zpevněných ploch. Splašková kanalizace byla provedena v délce 277 m z PVC trubek DN 300. Přípojky kanalizace z PVC trubek DN 150 v celkové délce 96 m. Dešťová kanalizace byla provedena v délce 220 m z PVC trubek DN 200 a DN 250. Přípojky kanalizace byly z PVC trubek DN 150 v celkové délce 46 m. Vodovod byl proveden v délce 275 m z PE trubek DN 110. Plynovod byl proveden v délce 233 m z PE trubek DN 63. V rámci výstavby veřejného osvětlení bylo osazeno celkem 13 ks nových stožárů svítidel. Zpevněné plochy byly provedeny z vrstev z asfaltového betonu v celkovém rozsahu 917 m2 a ze zámkové dlažby v celkovém rozsahu 2 118 m2. Pokládka asfaltových vrstev byla provedena vlastními kapacitami.

Objednatel: Město Borohrádek
Realizace: 07/2016 – 06/2017
Cena prací: 7,88 mil. Kč

I/44 Loučná – Zálesí oprava opěrné zdi

Výstavba nové opěrné zdi v délce 241 m s plochou 576 m2, z lícové strany obložené kotveným kamenným obkladem včetně zpětných zásypů, odvodnění rubu opěrné zdi a zhotovení nových konstrukčních vrstev vozovky včetně asfaltového souvrství. Na koruně opěrné zdi je vybudováno monolitické betonové svodidlo.

Objednatel: ŘSD ČR, Správa Olomouc
Realizace: 8/2014 – 6/2015
Cena prací: 20,88 mil. Kč

I/19 Sebranice – opěrná zeď

Jednalo se o novostavbu železobetonové tížné zdi založené na vrtaných pilotách (52 ks) o celkové délce 146 m, která slouží k fyzickému oddělení silnice I/19 od Újezdského potoka. Byla provedena úprava asfaltového krytu vozovky o celkové délce 160 m. Na římse zdi bylo osazeno zábradelní svodidlo, součástí stavby byla úprava koryta potoka kamennou rovnaninou s vyklínováním.

Objednatel: ŘSD ČR, Závod Brno
Realizace: 5/2014 – 11/2014
Cena prací: 6,79 mil. Kč

Cyklostezka Rychnov n. Kn. – Lupenice

Zhotovení nové cyklostezky v délce 747 m.

Objednatel: Město Rychnov nad Kněžnou
Realizace: 7/2014 – 10/2014
Cena prací: 2,76 mil. Kč

Úprava chodníků podél I/43 Králíky, průtah

Jednalo se o rekonstrukci stávajících chodníků a výstavbu nových, osazení chodníkových obrubníků, záhonových obrubníků, plochy ze zámkové dlažby, podloží z hutněného kameniva a schodiště za použití betonových palisád a dlažby.

Objednatel: Město Králíky
Realizace: 8/2013 – 5/2014
Cena prací: 2,67 mil. Kč

 

Výstavba ZTV

Výstavba komunikace se živičným povrchem a chodníků včetně realizace kanalizace a opěrné zdi.

Objednatel: BEDNAR FMT s. r. o.
Realizace: 6/2013 – 11/2013
Cena prací: 17,26 mil. Kč

I/14 Suchovršice – opěrná zeď

Předmětem stavby bylo provedení nové úhlové železobetonové zdi včetně založení římsy a zádržného systému v délce 66 m. Ochrana byla provedena záhozem těžkým lomovým kamenem.

Objednatel: STRABAG a. s., Hradec Králové
Realizace: 4/2013 – 10/2013
Cena prací: 10,28 mil. Kč

Líšnice – obnova prostranství hřbitova

Obnova hřbitovní zdi, schodiště, příjezdové komunikace a chodníků.
Objednatel: Obec Líšnice
Realizace: 4/2013 – 7/2013
Cena prací: 1,04 mil. Kč


Umělé zasněžování – rekonstrukce, Ski centrum Říčky v Orlických horách

Výstavba technického zařízení pro provozování lyžařského areálu. Součástí výstavby byla novostavba vodní nádrže a objektu technologie a změna dokončené stavby rozvodů umělého zasněžování.

Objednatel: Ski klub Ústí nad Orlicí, a. s.
Realizace: 6/2012 – 11/2012
Cena prací: 10,43 mil. Kč

Skatepark Rychnov nad Kněžnou

Objednatel: Město Rychnov nad Kněžnou
Realizace: 7/2012 – 10/2012
Cena prací: 2,25 mil. Kč