Modernizace silnice III/31214 Žamberk, Nádražní ulice

Jednalo se o stavbu prováděnou přímo v intravilánu města Žamberk. Stavba byla prováděna v několika etapách. Práce spočívaly ve vyfrézování původních živičných vrstev, odkopech konstrukčních vrstev vozovky, vybourání obrub a uličních vpustí. Nově bylo provedeno odvodnění komunikace včetně nové kanalizace, uličních vpustí a silničních propustů. Na veliké části vozovky byla provedena i sanace zemní pláně. Byly zhotoveny nové konstrukční vrstvy vozovky, silniční obruby, vodící proužky, plochy autobusových zastávek a chodníků, vodorovné dopravní značení a svislé dopravní značení.

Objednatel: STRABAG a. s., odštěpný závod Ostrava
Realizace: 3/2015 – 8/2015
Cena prací: 15,41 mil. Kč