Kanalizace Lukavice – I. etapa – 1. část + II. etapa

Stavba řeší odkanalizování obce Lukavice pomocí nově budovaných oddílných gravitačních řadů s propojením stávajících jednotných kanalizačních řadů. Potrubí gravitačních stok je z materiálu UR2 DN 250 mm – 1847 m a  DN 300 mm – 1843 m.

Při výstavbě byly vysazeny přípojky k soukromým objektům spolu s revizní šachtou umístěnou před hranicí pozemku v celkové délce 720 m profilu UR2 DN 150 mm a 255 m profilu DN 200 mm.

Všechny gravitační stoky jsou svedeny celkem do 13 čerpacích stanic, které směřují do centrální čerpací stanice 1, která je jako jediná tvořená nadzemní i podzemní částí a shromažďuje v sobě veškeré splašky z celé obce, které následně posílá Výtlačným řadem V 1 na ČOV Žamberk. ČS 1 je osazena čtveřicí čerpadel. Ostatní čerpací stanice ČS 2 – ČS 14 jsou tvořeny pouze podzemní částí a každá z nich je osazena dvojicí čerpadel, která pomocí výtlačných řadů směřují splašky dál po trase kanalizace. Součástí dodávky díla byla kompletních technologie čerpacích stanic včetně napojení na elektrickou síť a zřízení MaR v technologických rozvaděčích. Čerpací stanice jsou obdélníkového půdorysu tvořené mokrou a suchou podzemní částí. ČS 1 a ČS 14 byly řešeny jako monolitické a ČS 2 – ČS 13 jako prefabrikované segmenty, jejichž těsnost byla zjištěna bentonitovými pásy. Celkem bylo položeno 2178 m výtlačného řadu V 1 – PE 100 RC pr. 125 mm a 866 m výtlačných řadů V 2 – V14 – PE 100 RC pr. 90 mm. Na výtlačných řadech byly zřizovány soupravy pro odkalení a odvzdušnění. Výtlačné potrubí bylo dodáváno v tyčích a svařováno na místě svary na tupo, případně eletro tvarovkami. Pro připojení čerpacích stanic bylo nutné zřídit napojení na elektrickou síť o celkové délce 236 m, napojení ČS 1 na vodovodní síť pomocí přípojky průměru 63 mm a délky 83 m. Součástí výstavby bylo provedení celkem 124,5 m protlaků s ocelovými chráničkami průměru 457 mm, 24 m průměru 219 mm a 135 m průměru 155 mm.

Celkový objem zemních prací na této stavbě činil 45 987 m3. Po dokončení stavby kanalizace bylo provedeny opravy místních komunikací v celkové ploše 19 762 m2 směsi ACO 11, 5 603 m2 směsi ACL 22 a 6 889 m2 směsi ACP.

Objednatel: Vodovody a kanalizace Žamberk, veřejná obchodní společnost
Realizace: 12/2017 – 07/2019
Cena prací: 51,53 mil. Kč

Vamberk – dostavba kanalizačního systému

Zhotovení kanalizační stoky a jejích přípojek včetně zemních prací, odlehčovací komory a nového asfaltobetonového krytu komunikace.

Objednatel: Město Vamberk
Realizace: 10/2012 – 5/2014
Cena prací: 15,15 mil. Kč

Sdružení MADOS – VASPO, podíl společnosti MADOS MT s. r. o. na stavebních pracích 93,65%.

Tichá Orlice, Plchovice, protipovodňová ochrana obce

Výstavba liniové protipovodňové ochrany v délce 624 m. Konstrukce ochrany je navržena jako železobetonová zeď, která je provázaná se  zaberaněnými stětovnicemi základovým pásem. Součástí stavby jsou uzávěry na kanalizačním vedení, které kříží protipovodňovou ochranu.

Objednatel: Povodí Labe, státní podnik
Realizace: 10/2011 – 11/2012
Cena prací: 13,63 mil. Kč

Noveský rybník – sdružený funkční objekt

Jednalo se o rekonstrukci výtoku Novoveského rybníku, jež sestávala ze zhotovení sdruženého funkčního objektu a uložení a obetonování železobetonových rámů IZM, součástí objektu bylo vybetonování bezpečnostního přelivu.

Objednatel: Agile spol. s. r. o., Vysoké Mýto
Realizace: 4/2012 – 7/2012
Cena prací: 2,38 mil. Kč

Rekonstrukce kanalizace a vodovodu v Dlouhé Vsi a v Rovni u Rychnova n. K.

Objednatel: Město Rychnov nad Kněžnou
Projektant: MULTIAQUA s.r.o., Hradec Králové
Realizace: 04/2011 – 7/2011
Cena prací: 15,2 mil. Kč

Důvodem realizace výměny stávající jednotné kanalizace a vodovodu v Dlouhé Vsi u Rychnova nad Kněžnou je stáří a poruchovost kanalizačního i vodovodního potrubí. Dalším důvodem realizace výměny je rekonstrukce komunikace III/3193 Roveň-Rychnov nad Kněžnou. Výměnou obou potrubí dojde ke zlepšení kvality přepravované vody a k odstranění poruch na potrubí.

Poldr pod Borkem 2, Rychnov nad Kněžnou

Objednatel: Město Rychnov nad Kněžnou
Realizace: 12/2009 – 9/2010
Cena prací: 4,4 mil. Kč

Cílem stavby je zajištění dostatečné retence odtoku povrchové vody ze zemědělsky obhospodařovaných povodí, výrazné snížení kulminačního průtoku povodňové vlny přitékající do zástavby města a zajištění tak odpovídajícího stupně povodňové ochrany části zástavby města Rychnov nad Kněžnou.