Úprava okružní křižovatky silnic I/14 a II/319 v Rychnově nad Kněžnou

Jednalo se o úpravu stávající okružní křižovatky a jejího bezprostředního okolí na výjezdu silnice I/14 z Rychnova nad Kněžnou směrem na jih. Hranice stavby na silnici I/14 byla přibližně 50 metrů severně od středu křižovatky a přibližně 100 metrů jižně. Na ulici Pod Budínem byla hranice záměru přibližně 50 metrů od středu křižovatky. Z hlediska technologie prací a dopravně inženýrských opatření byla stavba rozdělena do dvou etap.

Zahajovací práce spočívaly v přípravě území, terénních úprav, zařízení staveniště, zhotovení dočasného dopravního značení. Poté došlo na frézovací a bourací práce. Následovala úprava odvodnění, ochrana kanalizace, přeložka a úprava vodovodu a zřízení veřejného osvětlení. Po realizaci nové spojovací větve Pod Budínem začaly práce na samotné rekonstrukci okružní křižovatky. Pláň se sanovala vrstvou z hrubého drceného kameniva HDK 63/125 a vrstvou ze stěrkodrtě ŠD 0/63. Po osazení kamenných obrubníků do lože z betonu se realizovaly podkladní vozovkové vrstvy. Nejprve nestmelené vrstvy ze štěrkodrtě ŠD 0/32 a později stmelené vrstvy z cementové stabilizace SC C3/4. Na tuto vrstvu se položily asfaltové vozovkové vrstvy. Nakonec se dodláždily ostatní zpevněné plochy, dokončily se práce na veřejném osvětlení, odstranilo se dočasné dopravní značení, osadilo se svařované bezpečnostní zábradlí a ocelové silniční jednostranné svodidlo. Součástí stavby bylo zajištění svislého a vodorovného dopravního značení.

Společnost MADOS MT s. r. o. realizovala celou stavbu vlastními kapacitami vyjma provedení asfaltových postřiků, pokládky vozovkových vrstev z asfaltobetonu a realizace veřejného osvětlení. Společnost SaM silnice a mosty Litomyšl a. s. realizovala vlastními kapacitami provedení asfaltových postřiků a pokládky vozovkových vrstev z asfaltobetonu.

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Hradec Králové
Realizace: 07/2019 – 12/2019
Cena prací: 23,04 mil. Kč

Modernizace silnice II/315 křižovatka s III/36016 – Hrádek

Jednalo se o modernizaci silnice II/315 v celkové délce 705 m. Stavební práce spočívaly v odstranění vozovkových vrstev a kompletního odtěžení zemního tělesa vozovky. Bylo nasypáno nové zemní těleso vyztužené geomřížemi, přičemž lícová strana násypu byla zpevněna ocelovou mříží spojenou s výztužnými prvky. Dále bylo provedeno 5 nových propustků, odvodnění komunikace, vozovkové vrstvy ze štěrkodrtě, cementové stabilizace a asfaltová vozovka z ACP 16+, ACO 11+. Podél komunikace bylo osazeno ocelové silniční svodidlo H1 v délce 669 m. V místě zářezu jsou osazeny betonové obrubníky spolu s vodicími proužky a uličními vpustmi.

Objednatel: Pardubický kraj
Realizace: 04/2019 – 09/2019
Cena prací: 39,27 mil. Kč

III/3167 a III/3169 Černá Skála – Potštejn

Stavba byla rozdělena do 2 etap. V první etapě byla provedena rekonstrukce silnice III/3169 v celkové délce 985 m. Rekonstrukce spočívala v odfrézování krytových vrstev vozovky do hloubky 120 mm. V km 0,000-0,535 byla provedena recyklace za studena s přidáním cementu a AE v tloušťce 200 mm. Okraje vozovky byly sanovány štěrkodrtí. Dále byla položena ložná a obrusná vrstva z asfaltobetonu. Součástí stavby byla i rekonstrukce dvou příčných propustků, obnova odvodnění, reprofilace příkopů, obnova svislého a vodorovného značení, osazení svodidel.

Ve druhé etapě byla provedena rekonstrukce silnice III/3167 o celkové délce 2142 m. Po provedení lokálních sanací okrajů vozovky se provedla celoplošná recyklace za studena s přidáním cementu a AE v tloušťce 200 mm. Vyjma úseku 0,405-1,000, kde byla provedena kompletní výměna konstrukce vozovky. Poté byla položena ložná a obrusná vrstva z asfaltobetonu. Součástí této etapy byla rovněž kompletní rekonstrukce mostu ev. č. 3167-4. Ta spočívala v jeho kompletní demolici, výstavbě nového mostu jako přesypaného objektu z ocelové flexibilní trouby. Čela mostu tvoří opěry z gabionů. Na vtoku i výtoku je dno vodoteče zadlážděné dlažbou z lomového kamene. Po dobu rekonstrukce mostu bylo zřízeno mostní provizorium. Součástí stavby byla i kompletní rekonstrukce 4 příčných propustků, příkopy byly reprofilovány, byla provedena výměna a doplnění ocelových silničních svodidel, obnoveno VDZ a SDZ.

Objednatel: Královéhradecký kraj
Realizace: 09/2018 – 10/2018; 06/2019 – 09/2019
Cena prací: 36,46 mil. Kč (spol. MADOS MT s. r. o. 15,61 mil. Kč)

II/310 Helvíkovice, napojení na I/11

Stavba řešila úpravu napojení silnice II/310 na silnici I/11 v intravilánu obce Helvíkovice. Stavba se sestávala z úpravy komunikace II/310 v délce 84 m, úpravy chodníků a zpevněných ploch, zřízení nábřežní opěrné zdi, zřízení nové dešťové kanalizace DN 300 délky 58,22 m a přeložky veřejného osvětlení.

Opěrná zeď je maximální výšky 4,6 m a celkové délky 52,165 m. Zeď byla založena na mikropilotách, výkopy byly zajištěny kotveným záporovým pažením a na římsu zdi se osadilo ocelové mostní zábradlí se svislou výplní. Úprava komunikace II/310 spočívala ve zhotovení kompletně nových vozovkových vrstev ze štěrkodrtě včetně výměny aktivní zóny, vozovkových vrstev z asfaltobetonu ACP 16+ tl. 50 mm, ACL 16+ tl. 60 mm a ACO 11+ tl. 40 mm. Součástí stavby bylo i zajištění dopravně inženýrského opatření, obnova VDZ a SDZ.

Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Realizace: 05/2018 – 05/2019
Cena prací: 11,8231il. Kč

I/43 Březová nad Svitavou, OŽK

Jednalo se o obnovu živičného krytu ložné a obrusné vrstvy vozovky I/43. Součástí obnovy byla i sanace poruch v podkladních vrstvách. Délka opravovaného úseku byla 3674,90 m. Oprava stavby byla rozdělena na 4 úseky.

Úsek 1 (km 0,000 – 0,924) – celoplošné frézování vozovky tl. 190 mm, provedení lokálních sanací, pokládka nových asfaltových vrstev (VMT, ACL, ACO).

Úsek 2 (km 0,924 – 1,500) – celoplošné frézování vozovky tl. 110 mm, provedení lokálních sanací, pokládka nových asfaltových vrstev (ACL, ACO).

Úsek 3 (km 1,500 – 2,600) – celoplošné frézování vozovky tl. 60 mm, v krajích vozovky byly odstraněny nevyhovující konstrukční vrstvy vozovky, položena geotextilie, štěrkodrť, 2 vrstvy z asfaltobetonu (ACP, ACL), poté byla vozovka v celé šířce zremixována, na zremixovanou vozovku byly položeny nové vozovkové asfaltové vrstvy (ACL, ACO).

Úsek 4 (km 2,600 – 3,675) – celoplošné frézování vozovky tl. 50 mm, provedení lokálních sanací, pokládka nových asfaltových vrstev (ACL, ACO).

Na celém úseku byla provedena obnova VDZ, SDZ, dosypání krajnic a instalace ocelového silničního svodidla v délce 1112 m.

Společnost OHL ŽS realizovala vlastními kapacitami úsek 1 a 2 v celkové délce 1,500 km. Společnosti MADOS MT a SaM silnice a mosty Litomyšl realizovaly úsek 3 a 4 v celkové délce 2,175 km.

Zhotovitel: Společnost I/43 Březová nad Svitavou

Podíl MADOS MT s.r.o.                   46,4%
Podíl Sam silnice a mosty Litomyšl      3%

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice
Realizace: 05/2018 – 10/2018
Cena prací: 39,35 mil. Kč

Rekonstrukce silnice III/36012 Zacharovec

Jednalo se o opravu silnice III/36012 v délce 1671,42 m. Z krajnic byly odstraněny nánosy, příkopy byly reprofilovány, původní vozovkové vrstvy byly rozryty a recyklovány za studena s přidáním cementového a asfaltového pojiva. Na recyklovanou vrstvu byly položeny vozovkové vrstvy z asfaltobetonu ACP 16+ tol 60 mm a ACO 11+ tl. 40 mm. Součástí prací bylo i zajištění dopravně inženýrského opatření, obnova VZD a SDZ, instalace ocelových svodidel v délce 150 m a zřízení nového propustku DN 400 v délce 8,5 m.

Společnost SaM silnice a mosty Litomyšl a. s. realizovala pokládku asfaltobetonových vrstev a spojovací postřiky. Společnost MADOS MT s. r. o. realizovala ostatní práce.

Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Realizace: 07/2018 – 10/2018
Cena prací: 10,4 mil. Kč (spol. MADOS MT s. r. o. 5,8 mil. Kč)

I/11 Šedivec, křižovatka se silnicí II/360 a III/31216

Stavba řešila přestavbu stávající průsečné křižovatky na silnici I/11, II/360 a III/31216 na křižovatku okružní. Průměr okružní křižovatky je 37,50 m, poloměr středového ostrůvku 10,25 m, šířka vozovky na okruhu (asfalt) 6,00 m, šířka středového prstence (CB kryt) 2,00 m a šířky jízdních pruhů v místech ochranných ostrůvků 5,50 m. Větve silnice I/11 byly provedeny v kategorii S 9,5. V rámci přestavby křižovatky byla provedena výměna aktivní zóny, nové konstrukční vozovkové vrstvy a vozovkové vrstvy z asfaltobetonu. Součástí stavby byla i výstavba veřejného osvětlení v místě okružní křižovatky, ozelenění okružní křižovatky a výstavba nového trvalého dopravního značení. Společnost MADOS MT s. r. o. realizovala celou stavbu vlastními kapacitami vyjma pokládky asfaltobetonu.

Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Realizace: 04/2018 – 08/2018
Cena prací: 13,13 mil. Kč

I/11 x I/14 Vamberk obchvat od MOK po kříž. s I/11, oprava silnice

Jednalo se o opravu směrově rozdělené komunikace I/11 v celkové délce 1 612 m. Oprava spočívala ve vyfrézování asfaltového souvrství v tloušťce 130 mm, provedení lokálních sanací podkladních asfaltových vrstev, pokládka modifikované ložné vrstvy ACL 22+ tl. 70 mm a obrusné modifikované vrstvy ACO 11+ tl. 50 mm. Na mostě byla provedena oprava odvodnění komunikace položením 305 m žlabovek. Dále bylo obnoveno vodorovné a svislé dopravní značení.

Společnost MADOS MT s. r. o. prováděla frézování poloviny komunikace, lokální sanace a pokládku obrusné vrstvy vozovky. Společnost SWIETELSKY stavební s. r. o. prováděla frézování poloviny komunikace, lokální sanace, pokládku ložné vrstvy a opravu odvodnění.

Zhotovitel: „Společnost Vamberk obchvat“

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Hradec Králové
Realizace: 09/2017 – 11/2017
Cena prací: 12,39 mil. Kč (spol. MADOS MT s. r. o. 6,39 mil. Kč)

Oprava silnice III/3436 Stan – Všeradov

Jednalo se o rekonstrukci komunikace kategorie S6,5/60 v délce 2 400 m, přičemž       1 050 m bylo přímo v intravilánu obce Všeradov. V rámci opravy byly zhotoveny 4 nové propusty, dešťová kanalizace v délce 120 m, obě krajní části vozovky byly sanovány štěrkodrtí a poté byla vozovka v celé šíři a délce recyklována za studena. Následovala pokládka asfaltobetonu, reprofilace příkopů, dosypání krajnic, osazení nového svislého dopravního značení a VDZ.

Recyklace za studena (cement, asfalt)  15 468 m2
ACL 16S CRmB tl. 60 mm                    13 788 m2
ACO 11 tl. 40 mm                               13 474 m2

Zhotovitel: Společnost Stan – Všeradov (MADOS MT s. r. o. 100 %, HABAU CZ s. r. o.  0 %, HABAU Hoch- und Tiefbau-gesellschaft m.b.H 0 %)

Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Realizace: 10/2016 – 05/2017
Cena prací: 25,42 mil. Kč

I/14 OŽK 2 úseků – Solnice a Vamberk

Obnova živičného souvrství vozovky ve 2 úsecích I/14 (Solnice – ul. Rychnovská délky 398 metrů a Vamberk směr Rychnov nad Kněžnou délky 500 m). V rámci díla se provádělo celoplošné frézování, sanace okrajů vozovky z nových konstrukčních vrstev ŠD 0/63 a cementové stabilizace SC C8/10. Frézování lokálních oken a pokládka nového souvrství z asfaltobetonu včetně spojovacích postřiků a vyztužení podkladních vrstev geomříží. Byla provedena také obnova vododorovného dopravního značení a nové dosypání nezpevněné krajnice z asfaltového recyklátu.

Délka opravovaného úsek celkem 898 metrů.

Zhotovitel: MADOS – SaM – Společnost Vamberk, Solnice (90% SaM silnice a mosty Litomyšl a. s., 10% MADOS MT s. r. o.)

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Hradec Králové
Realizace: 11/2016 – 05/2017
Cena prací: 11,33 mil. Kč