Obnova mostního příslušenství mostu ev. č. 312-006 Pastviny

Jednalo se o opravu dvoupolového obloukového železobetonového mostu přes vodní tok (přehradu Pastviny). Most se nachází v intravilánu obce Pastviny, v přírodním parku Orlice a samotný most je evidován jako nemovitá kulturní památka. Délka mostu 122,7 m a výška mostu nad tokem 23,9 m. V rámci stavby byla demolována a opravena celá vrchní část mostu. Byla provedena vyrovnávka nosné konstrukce včetně hydroizolačního souvrství, nové římsy ze železobetonu, kdy odraznou část římsy tvoří žulové obrubníky a pochozí část dlažba z řezaných žulových kostek. Na krajních opěrách a prostředním pilíři byly provedeny nové poprsní zdi ze železobetonu. V místě opěr a pilíře jsou osazeny nové dilatační závěry. Byly zhotoveny monolitické sloupy veřejného osvětlení spolu s novými rozvody veřejného osvětlení. Na římse je osazeno nýtované ocelové zábradlí. Částečně byla provedena i sanace vrchní části nosné konstrukce.

 

Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Realizace: 09/2016 – 07/2017
Cena prací: 14,79 mil. Kč

I/11 Jablonné nad Orlicí, most ev.č. 11-068

Historický most z r. 1800 ozdoben sochami sv. Jana Nepomuckého a sv. Floriána.

Jednalo se o kompletní rekonstrukci kamenného mostu o třech klenbových polích, který je zařazen mezi kulturní památky a nachází se v intravilánu města Jablonné nad Orlicí. Součástí opravy mostu bylo také restaurování památkově chráněných soch, které jsou součástí mostu, dále obnova živičného krytu v navazujících úsecích na most, oprava propustů a osazení záchytného systému a zábradlí. Délka přemostění mostu 22,8 m a délka mostu 31,9 m.

Objednatel: ŘSD ČR, Správa Pardubice
Realizace: 4/2012 – 10/2013
Cena prací: 20,21 mil. Kč

II/348 most ev.č. 348-004 přes přepad rybníka v Úsobí

Objednatel: Městys Úsobí
Projektant: Dosting spol. s.r.o., Brno
Realizace: 7/2011 – 10/2011
Cena prací: 3,52 mil. Kč

Most ev.č. 348-004 je zapsaná kulturní nemovitá památka. Nachází se v intravilánu městyse Úsobí, na silnici II/348. Leží v pravotočivém oblouku v místě přechodu silnice na hráz Panského rybníka. Stávající most je klenbová konstrukce z kamenného zdiva. V rámci realizace Byl rozebrán stávající most a následně vybudována nova mostní konstrukce společně s úpravou přelivu. Byly přebudovány zábradelní zídky tak, aby vyhovovaly jak z hlediska rozměrového, tak i z hlediska zádržné schopnosti. Pro kamenné části se předpokládá využití prvků stávajícího zdiva a římsových bloků.

II/611 Poděbrady, most ev.č. 016-611, MOSTNÍ DÍLO ROKU 2008

Objednatel: Středočeský kraj
Projektant: Milota s.r.o., Kladno
Realizace: 6/2008 – 11/2008
Cena prací: 53,4 mil. Kč

Původní návrh opravy mostu byl v realizační dokumentaci stavby upraven unikátním řešením projekční kanceláře MDS Projekt z Vysokého Mýta s respektováním historického významu díla včetně jeho umístění v klidové zóně města Poděbrady. Všechny konstrukční prvky a jejich detaily byly konzultovány se zástupci památkového úřadu města Poděbrady a Středočeského kraje jako investora. Po dokončení rekonstrukce se odborná i laická veřejnost shodly na tom, že při respektování požadovaného šířkového uspořádání byla zachována maximální možná autentičnost původního mostu.

Rekonstrukce mostu ev.č. 3027-2 Martínkovice „Kobyla“

Objednatel: Královéhradecký kraj
Projektant: Ing. Milan Macko
Realizace: 5/2007 – 10/2007
Cena prací: 7,34 mil. Kč

Starý kamenný obloukový most o čtyřech klenbách (3,2 až 7,3 m) přes řeku Stěnavu a mlýnský náhon. Po odstranění torkretu se ukázalo, že most je ve velmi špatném stavu. Byly ponechány jen klenbové oblouky na částečně narušených pilířích. Oblouky byly zpevněny dilatovanými železobetonovými „přebetonávkami“. Z nich byly vytaženy parapetní zdi. Vzniklý prostor byl odvodněn, zaizolován a vyplněn drenážním betonem. Plochy z betonu byly obloženy původním kotveným kamenem, parapet z větší části z původních kamenů.

Most ev.č.319-002 Pěčín

Objednatel: SÚS Královéhradeckého kraje
Projektant: MDS projekt s.r.o., Vysoké Mýto
Realizace: 7/2006 – 6/2007
Cena prací: 25,42 mil. Kč

Nosným prvkem mostu je klenba z pískovcových bloků. Most ze začátku 20. století byl ve velmi špatném stavu, provizorní oprava na začátku devadesátých let jen částečně zpevnila uvolněné kameny. Oblouk klenby byl zpevněn železobetonovou deskou, ze které byly vyvedeny poprsní zdi. Na zásypu je uložena rozšiřující železobetonová deska, za opěrami jsou konzole vetknuté do křídel. Podhled desky je jediný prvek, kde je vidět beton. Deska je zaizolována, izolace je svedena po stěnách opěry a křídel. Z původního pískovce je pouze klenba, původní kámen je částečně na parapetních zdech.

Vrchlabí – rekonstrukce mostu sv. Jana Nepomuckého

Objednatel: Město Vrchlabí
Projektant: PONTEX s.r.o.
Realizace: 05/2006 – 11/2006
Cena prací: 8,3 mil Kč

Masivní kamenná segmentová kruhová klenba z pískovcových bloků poškozená dlouhodobým zatékáním. Zásypy a kamenné konstrukce byly odstraněny až na klenbu. Parapetní zdi a zábradlí jsou vyzděny opětovně z kamenů umístěných ve stejné poloze jako před rozebráním, částečně jsou použity nové. Rub konstrukce je zaizolovaný s odvodňovacím systémem. Konstrukce vozovky z kamenných prvků obnovila původní historický vzhled objektu.

Most přes Divokou Orlici ev. č. 311-007 „Zemská brána“

Objednatel: ŘSD ČR, správa Hradec Králové
Projektant: PRIS Brno s.r.o.
Realizace: 04/2004 – 05/2005
Cena prací: 12,32 mil. Kč

Most byl rozebrán na kamennou klenbu do úrovně napojení klenby na svislé stěny. Vnitřky opěr a paty svahových kuželů jsou zesíleny mikropilotami se železobetonovými stěnami a pásy. Vše je obloženo lomovým kamenem. Nerozebraná spodní stavba byla injektována cementovou maltou a chemickými kompozicemi. Parapetní stěny jsou z lomového kamene, zásyp z drenážního betonu. Most je rozšířen na dva pruhy železobetonovou deskou. Zábradlí je z původních kamenů, chodníky ze žulových prvků. Na předpolích mostu je osazeno dřevěné svodidlo.

Most přes Labe u Němčic

Objednatel: Pardubický kraj
Projektant: Strada v.o.s. Hradec Králové
Realizace: 05/2002 – 10/2002
Cena prací: 15,85 mil. Kč

Most je zapsán mezi národními technickými památkami. Byla obnažena kompletní konstrukce, vytěžen zásyp oblouků. Po sanaci vnitřních ploch zhotovena izolace, vyplnění lehčeným drenážním betonem. Výplň překryta železobetonovou deskou s izolací v maximální šířce mezi ponechanými římsami. Vnější plochy po injektáži epoxidem sanovány klasickým systémem s nátěrem, betonové zábradlí sanační maltou s přísadami kamene, aby byla dosažena částečná podobnost s původní omítkou.