I/37 Pardubice – Trojice, 2. etapa

Tato stavba řeší problematiku zkapacitnění komunikace I/37 v intravilánu města Pardubice od prostoru MÚK Palackého až ke křižovatce MÚK Závodiště a to rozšířením stávající dvoupruhové komunikace I/37 na komunikaci čtyřpruhovou, dělenou středním dělicím pásem. Dála byla rozšířena rampa MÚK Závodiště také na čtyřpruhové uspořádání vč. rozšíření obou stykových křižovatek, dolní křižovatka MÚK Závodiště byla upravena na velkou okružní křižovatku. Stavba dále řeší stezky pro cyklisty a pěší, 2 silniční mosty přes tratě SŽDC, prodloužení podchodů vč. ramp pro pěší, 4 opěrné zdi, přeložky inženýrských sítí a likvidaci kontaminačních a pyrotechnických zátěží atd. Mostní objekt SO 201 realizovala společnost MADOS MT s. r. o., kdy po demolici stávajícího mostu nad elektrifikovanou tratí byl na velkoprůměrových pilotách založen most nový s nosnou konstrukcí z ocelových nosníků se spřaženou ŽB deskou délky 29 m. Objekty SO 202, SO 203 a SO 204 realizovala společnost M – SILNICE a. s.

Zhotovitel: Společnost M-SILNICE, EUROVIA A MADOS –  Trojice II. etapa

Podíl M – SILNICE a. s.       41,4%
Podíl EUROVIA CS a. s.       37,2%
Podíl MADOS MT s. r. o.      21,4%

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice
Realizace: 03/2015 – 02/2018
Cena prací: 368,25 mil. Kč

Rekonstrukce mostu ev. č. 311-020 Jablonné nad Orlicí

Jednalo se o kompletní demolici původního parapetního mostu přes Tichou Orlici v intravilánu města Jablonné nad Orlicí. Byl postaven nový rámový most založený na mikropilotách. Nosná konstrukce je dodatečně předepnutá. Římsy jsou z monolitického železobetonu, součástí stavby byla i úprava koryta a provedení odláždění pod mostem. Součástí rekonstrukce mostu bylo zhotovení navazující železobetonové úhlové zdi založené na mikropilotách, provedení přeložky veřejného osvětlení a obnova komunikace II/311 v celkové délce 209 metrů a šířkovém uspořádání S7,5/30.

Most – celková délka 40 m, šířka mostu 10,55 m, výška mostu nad dnem vodního toku 5,6 m. Opěrná zeď – délka zdi 81,0 m, celková výška zdi 2,16-4,1 m. Úprava komunikace – délka 209 m, plocha ACO 11+ 1 900 m2.

Zhotovitel: Společnost M-SILNICE a MADOS, Jablonné nad Orlicí rekonstrukce mostu ev. č. 311-020 (podíl MADOS MT s. r. o. 100 %, podíl M-SILNICE a. s. 0 %)

Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Realizace: 8/2016 – 06/2017
Cena prací: 31,44 mil. Kč

I/14 Třebovice, most ev. č. 14-139

Jednalo se o kompletní demolici původního dvoupólového klenbového mostu přes řeku Třebovka v intravilánu obce Třebovice. Byl postaven nový rámový most založený na mikropilotách. Nosná konstrukce je dodatečně předpnutá. Římsy jsou z monolitického želetobetonu, součástí stavby byla i úprava koryta a provedení kolem opěr mostu. Oprava mostu probíhala za úplné uzavírky s převedením dopravy na provizorní komunikaci s provizorním mostem. V rámci stavby byla provedena i obnova vozovkových vrstev na předpolích mostu a obnova asfaltových vozovkových vrstev. Součástí stavby mostu bylo i provedení přeložky dešťové kanalizace, veřejného osvětlení a plynovodu.

Společnost MADOS MT s. r. o. realizovala celou stavbu vlastními kapacitami vyjma pokládky asfaltobetonu, přeložky veřejného osvětlení a plynovodu, montáže provizorního mostu.

Zhotovitel: MADOS MT s. r. o.

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice
Realizace: 06/2016 – 05/2017
Cena prací: 18,03 mil. Kč

Jablonec nad Jizerou, most přes Jizeru Hradsko

Jedná se o stavbu v CHKO přes řeku Jizeru. Původní železobetonový most o dvou polích byl kompletně zdemolován. Nový most byl založen na mikropilotách, spodní stavbu tvoří masivní železobetonové opěry obložené zdivem z kamene. Nosnou konstrukci mostu tvoří ocelová nosná konstrukce z pěti nosníků HEB 900 spolu se spřaženou železobetonovou deskou. Uložení nosné konstrukce je na elastomerových ložiskách. Příslušenství mostu tvoří železobetonové římsy, mostní dilatační závěry, vozovkové vrstvy z asfaltobetonu a ocelové zábradelní svodidlo. Délka mostu 30,51 m, délka nosné konstrukce 26,70 m.

Objednatel: Město Jablonec nad Jizerou
Realizace: 4/2016 – 10/2016
Cena prací: 13 mil. Kč

Modernizace silnice III/35847 Česká Třebová – Semanín

Demolice stávajícího mostu a kompletní výstavba nového mostu založeného na pilotách, demolice stávajícího zatrubení a výstavba nového kanálu vč. vtokového objektu.

Objednatel: SWIETELSKY stavební s. r. o., odš. závod Dopravní stavby Východ
Realizace: 5/2015 – 9/2015
Cena prací: 13,69 mil. Kč

Obnova mostu ev. č. 29819-2 Drahoš

Jednalo se o demolici stávajícího mostního objektu a výstavby nové rámové betonové konstrukce mostu včetně příslušenství. Byly provedeny stavební úpravy koryta potoka a obnoven živičný kryt vozovky v okolí mostu. Délka mostu 15,4 m a délka přemostění 9 m.

Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Realizace: 9/2014 – 11/2014
Cena prací: 6,96 mil. Kč

I/23 Ptáčov, most ev. č. 23-040

Stavba spočívala v kompletní demolici původního mostního objektu. Po dobu stavby byl provoz převeden na provizorní objízdnou komunikaci za použití mostního provizoria. Nový most byl zhotoven se založením na velkoprůměrových pilotách a nosnou konstrukci tvoří rámová konstrukce. Délka mostu 22 m a délka nosné konstrukce 12 m. Bylo zhotoveno nové hydroizolační souvrství NK, nové přechodové oblasti, římsy, zádržný systém, úpravy koryta pod mostem a vozovkové vrstvy na mostě a předpolích. Po převedení provozu na nový most bylo zdemolováno mostní provizorium a odstraněna provizorní komunikace.

Objednatel: ŘSD ČR, Správa Jihlava
Realizace: 4/2014 – 10/2014
Cena prací: 7,4 mil. Kč

I/43 Albrechtice, most 43-070

Jednalo se o rekonstrukci mostu v obci Albrechtice. Původní dvoupolový most byl zcela zdemolován a nahrazen novým mostním objektem. Doprava byla převedena na provizorní objízdnou trasu za použití mostního provizoria. Nový most je založen na mikropilotách, nosnou konstrukci mostu tvoří rámová příčel z monolitického předpjatého betonu. Na nosné konstukci bylo zhotoveno hydroizolační souvrství, monolitické chodníky, na kterých je osazeno mostní zábradlí. Součástí stavby byla i úprava vodoteče spolu s provedením úpravy koryta z lomového kamene do betonu. Součástí stavby bylo i provedení přeložky veřejného osvětlení.

Objednatel: ŘSD ČR, Správa Pardubice
Realizace: 3/2014 – 10/2014
Cena prací: 9,55 mil. Kč

II/121-022 za Nazdicemi, most ev.č. 121-022

Objednatel: M – SILNICE a.s.
Projektant: VPÚ DECO PRAHA
Realizace: 4/2011 – 8/2011
Cena prací: 49,49 mil. Kč

I/34 Česká Bělá – obchvat, most přes I/34

Objednatel: M-Silnice a.s.
Projektant: Pontex s.r.o.
Realizace: 6/2009 – 6/2010
Cena prací: 8,35 mil. Kč

Trvalý předpjatý spojitý nosník o třech polích, v příčném směru deska s vyloženými konzolami. Založení pilířů i opěr je plošné. Most je součástí mimoúrovňové křižovatky a slouží k převedení větve 1 MÚK přes silnici I/34.