Výstavba technické infrastruktury Velká Láň – Rychnov nad Kněžnou

Hlavním stavebním záměrem objektu SO 100 byla dopravní obslužnost a dopravní připojení území budoucí zástavby RD v lokalitě „Velká Láň“. Celek je řešen jako komunikace se smíšeným provozem „Obytná zóna“. V klidových lokalitách obytné zóny jsou provedeny plochy zeleně, chodníky a parkovací místa. Komunikace jsou jednosměrné a vytvářejí okružní systém. Napojení jednotlivých objektů na obytnou zónu je řešeno pomocí samostatných sjezdů. Chodcům je tato lokalita zpřístupněna pomocí dvou nově navržených chodníků ústících do „klidových“ lokalit uprostřed obytné zóny. Celkem je navrženo 30 parkovacích míst z toho 2 místa vyhrazena pro osoby těžce tělesně postižené.

SO 300 Splašková kanalizace – potrubí PVC DN 250 SN12 celkové délky 677,5 m
SO 301 Přípojky splaškové kanalizace – celkem 26 přípojek z potrubí PVC DN 160 SN 12
SO 302 Vodovod – potrubí PE100 RC D110 SDR 11 celkové délky 685 m
SO 303 Přípojky vodovodu – celkem 26 přípojek z potrubí PE100 D32 SDR 11
SO 304 Dešťová kanalizace – potrubí PVC DN 200 SN12 délky 378,8 m, 7 vsakovacích bloků a 2 vsakovací tunely

Objednatel: Město Rychnov nad Kněžnou
Realizace: 11/2018 – 11/2019
Cena prací: 18,48 mil. Kč

 

 

Obytný soubor RD Bačinka Vamberk – 2. etapa

SO 101 – celková délka všech komunikací je 692,76 m a šířka se pohybuje v rozmezí 3,0 – 6,0 m.
SO 301 Vodovod – potrubí HDPE DN 100 SDR17 o celkové délce 448,4 m
SO 302 Dešťová kanalizace – materiál PP SN 10, DN 300 celková délka 355,5 m a DN 250 celkové délky 90,8 m
SO 303 Splašková kanalizace – potrubí PP SN 10, DN 300 celková délka 27,6 m a DN 250 celková délka 355,7 m.

Objednatel: Město Vamberk
Realizace: 07/2018 – 07/2019
Cena prací: 14,76 mil. Kč

Klášterec nad Orlicí – Matyášův kopec – zasíťování lokality rodinných domů

Jednalo se o výstavbu infrastruktury pro 21 rodinných domů.

Komunikace a zpevněné plochy
Výhybny podél stávající příjezdové komunikace
Splašková kanalizace
Veřejné osvětlení

Objednatel: Obec Klášterec nad Orlicí
Realizace: 04/2018 – 09/2018
Cena prací: 10,28 mil. Kč

Technická a dopravní infrastruktura pro zástavbu deseti rodinných domů – lokalita Západní louka v Borohrádku

Předmětem prací byla výstavba nové obslužné komunikace k rodinným domům a její napojení na infrastrukturu v lokalitě Západní louka v Borohrádku. Součástí prací byla realizace splaškové kanalizace, dešťové kanalizace, vodovodu, plynovodu, veřejného osvětlení, místního rozhlasu, vstupních zděných objektů a zpevněných ploch. Splašková kanalizace byla provedena v délce 277 m z PVC trubek DN 300. Přípojky kanalizace z PVC trubek DN 150 v celkové délce 96 m. Dešťová kanalizace byla provedena v délce 220 m z PVC trubek DN 200 a DN 250. Přípojky kanalizace byly z PVC trubek DN 150 v celkové délce 46 m. Vodovod byl proveden v délce 275 m z PE trubek DN 110. Plynovod byl proveden v délce 233 m z PE trubek DN 63. V rámci výstavby veřejného osvětlení bylo osazeno celkem 13 ks nových stožárů svítidel. Zpevněné plochy byly provedeny z vrstev z asfaltového betonu v celkovém rozsahu 917 m2 a ze zámkové dlažby v celkovém rozsahu 2 118 m2. Pokládka asfaltových vrstev byla provedena vlastními kapacitami.

Objednatel: Město Borohrádek
Realizace: 07/2016 – 06/2017
Cena prací: 7,88 mil. Kč

I/44 Loučná – Zálesí oprava opěrné zdi

Výstavba nové opěrné zdi v délce 241 m s plochou 576 m2, z lícové strany obložené kotveným kamenným obkladem včetně zpětných zásypů, odvodnění rubu opěrné zdi a zhotovení nových konstrukčních vrstev vozovky včetně asfaltového souvrství. Na koruně opěrné zdi je vybudováno monolitické betonové svodidlo.

Objednatel: ŘSD ČR, Správa Olomouc
Realizace: 8/2014 – 6/2015
Cena prací: 20,88 mil. Kč

I/19 Sebranice – opěrná zeď

Jednalo se o novostavbu železobetonové tížné zdi založené na vrtaných pilotách (52 ks) o celkové délce 146 m, která slouží k fyzickému oddělení silnice I/19 od Újezdského potoka. Byla provedena úprava asfaltového krytu vozovky o celkové délce 160 m. Na římse zdi bylo osazeno zábradelní svodidlo, součástí stavby byla úprava koryta potoka kamennou rovnaninou s vyklínováním.

Objednatel: ŘSD ČR, Závod Brno
Realizace: 5/2014 – 11/2014
Cena prací: 6,79 mil. Kč

Cyklostezka Rychnov n. Kn. – Lupenice

Zhotovení nové cyklostezky v délce 747 m.

Objednatel: Město Rychnov nad Kněžnou
Realizace: 7/2014 – 10/2014
Cena prací: 2,76 mil. Kč

Úprava chodníků podél I/43 Králíky, průtah

Jednalo se o rekonstrukci stávajících chodníků a výstavbu nových, osazení chodníkových obrubníků, záhonových obrubníků, plochy ze zámkové dlažby, podloží z hutněného kameniva a schodiště za použití betonových palisád a dlažby.

Objednatel: Město Králíky
Realizace: 8/2013 – 5/2014
Cena prací: 2,67 mil. Kč

 

Výstavba ZTV

Výstavba komunikace se živičným povrchem a chodníků včetně realizace kanalizace a opěrné zdi.

Objednatel: BEDNAR FMT s. r. o.
Realizace: 6/2013 – 11/2013
Cena prací: 17,26 mil. Kč

I/14 Suchovršice – opěrná zeď

Předmětem stavby bylo provedení nové úhlové železobetonové zdi včetně založení římsy a zádržného systému v délce 66 m. Ochrana byla provedena záhozem těžkým lomovým kamenem.

Objednatel: STRABAG a. s., Hradec Králové
Realizace: 4/2013 – 10/2013
Cena prací: 10,28 mil. Kč