Politika ISŘ

Společnost MADOS MT s.r.o. se v oblasti managementu kvality, ochrany životního prostředí a managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci při realizaci certifikovaných činností zavazuje k dodržování principů integrované politiky:

  • Při realizaci výroby a poskytování služeb klademe důraz na důsledné plnění požadavků a očekávání zákazníků a dalších zainteresovaných subjektů v souladu s právními předpisy a jinými relevantními normami v oblasti kvality, ochrany životního prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci atd. Cíleně se snažíme zvyšovat spokojenost našich odběratelů a upevňovat tak naši pozici trhu.
  • Trvale se snažíme náš ISŘ zdokonalovat a rozvíjet. Vedoucí zaměstnanci důsledně dbají na jeho dodržování na všech provozních úrovních.
  • Neustále zdokonalujeme výrobní postupy, využíváme technologie ke zvýšení kvality produkce a snížení výrobních nákladů. Dbáme na snižování spotřeby materiálu a energií a při všech svých činnostech snižujeme negativní dopad na životní prostředí.
  • Zajišťujeme potřebnou kvalifikaci pracovníků, aby veškeré své činnosti prováděli s ohledem na zvyšování kvality, efektivity práce, ochrany životního prostředí a povědomí BOZP. Preventivními opatřeními zamezujme vzniku chyb, které by mohly vést k poškození dobré pověsti společnosti.
  • Pro naše zaměstnance zajišťujeme bezpečné pracovní prostředí a podmínky předcházející vzniku pracovních úrazů a poškození zdraví. Používáme technologie šetrné k životnímu prostředí a eliminujeme jeho znečišťování.
  • Zaměstnanci se podílejí na projednání a spoluúčastní se na řešení záležitostí pro zlepšování systému BOZP.
  • Na všech pracovištích udržujeme bezpečné pracovní prostředí a preventivně tak působíme proti vzniku úrazů a poškození zdraví
  • Motivace, informovanost a angažovanost všech našich zaměstnanců jsou hlavními pilíři společnosti.
  • Kontinuálně sledujeme a vyhodnocujeme míru spokojenosti našich zákazníků.
  • Respektujeme obecně závazné zdravotní, hygienické a bezpečnostní předpisy. Zabraňujeme nepříznivým environmentálním dopadům naší činnosti, odstraňujeme nebezpečí a snižujeme rizika v oblasti BOZP.

 

Politika ISŘ je závazná pro všechny pracovníky společnosti MADOS MT s. r. o. a je prokazatelně přenášena na všechny dodavatele a osoby pracující ve prospěch firmy.

 

        V Lupenici 20. 3. 2023                                                       Ing. Ivo Muthsam

                                                                                               jednatel společnosti