II/310 Helvíkovice, napojení na I/11

Stavba řešila úpravu napojení silnice II/310 na silnici I/11 v intravilánu obce Helvíkovice. Stavba se sestávala z úpravy komunikace II/310 v délce 84 m, úpravy chodníků a zpevněných ploch, zřízení nábřežní opěrné zdi, zřízení nové dešťové kanalizace DN 300 délky 58,22 m a přeložky veřejného osvětlení.

Opěrná zeď je maximální výšky 4,6 m a celkové délky 52,165 m. Zeď byla založena na mikropilotách, výkopy byly zajištěny kotveným záporovým pažením a na římsu zdi se osadilo ocelové mostní zábradlí se svislou výplní. Úprava komunikace II/310 spočívala ve zhotovení kompletně nových vozovkových vrstev ze štěrkodrtě včetně výměny aktivní zóny, vozovkových vrstev z asfaltobetonu ACP 16+ tl. 50 mm, ACL 16+ tl. 60 mm a ACO 11+ tl. 40 mm. Součástí stavby bylo i zajištění dopravně inženýrského opatření, obnova VDZ a SDZ.

Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Realizace: 05/2018 – 05/2019
Cena prací: 11,8231il. Kč