Rekonstrukce silnice III/36012 Zacharovec

Jednalo se o opravu silnice III/36012 v délce 1671,42 m. Z krajnic byly odstraněny nánosy, příkopy byly reprofilovány, původní vozovkové vrstvy byly rozryty a recyklovány za studena s přidáním cementového a asfaltového pojiva. Na recyklovanou vrstvu byly položeny vozovkové vrstvy z asfaltobetonu ACP 16+ tol 60 mm a ACO 11+ tl. 40 mm. Součástí prací bylo i zajištění dopravně inženýrského opatření, obnova VZD a SDZ, instalace ocelových svodidel v délce 150 m a zřízení nového propustku DN 400 v délce 8,5 m.

Společnost SaM silnice a mosty Litomyšl a. s. realizovala pokládku asfaltobetonových vrstev a spojovací postřiky. Společnost MADOS MT s. r. o. realizovala ostatní práce.

Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Realizace: 07/2018 – 10/2018
Cena prací: 10,4 mil. Kč (spol. MADOS MT s. r. o. 5,8 mil. Kč)

Klášterec nad Orlicí – Matyášův kopec – zasíťování lokality rodinných domů

Jednalo se o výstavbu infrastruktury pro 21 rodinných domů.

Komunikace a zpevněné plochy
Výhybny podél stávající příjezdové komunikace
Splašková kanalizace
Veřejné osvětlení

Objednatel: Obec Klášterec nad Orlicí
Realizace: 04/2018 – 09/2018
Cena prací: 10,28 mil. Kč

I/11 Šedivec, křižovatka se silnicí II/360 a III/31216

Stavba řešila přestavbu stávající průsečné křižovatky na silnici I/11, II/360 a III/31216 na křižovatku okružní. Průměr okružní křižovatky je 37,50 m, poloměr středového ostrůvku 10,25 m, šířka vozovky na okruhu (asfalt) 6,00 m, šířka středového prstence (CB kryt) 2,00 m a šířky jízdních pruhů v místech ochranných ostrůvků 5,50 m. Větve silnice I/11 byly provedeny v kategorii S 9,5. V rámci přestavby křižovatky byla provedena výměna aktivní zóny, nové konstrukční vozovkové vrstvy a vozovkové vrstvy z asfaltobetonu. Součástí stavby byla i výstavba veřejného osvětlení v místě okružní křižovatky, ozelenění okružní křižovatky a výstavba nového trvalého dopravního značení. Společnost MADOS MT s. r. o. realizovala celou stavbu vlastními kapacitami vyjma pokládky asfaltobetonu.

Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Realizace: 04/2018 – 08/2018
Cena prací: 13,13 mil. Kč

I/37 Pardubice – Trojice, 2. etapa

Tato stavba řeší problematiku zkapacitnění komunikace I/37 v intravilánu města Pardubice od prostoru MÚK Palackého až ke křižovatce MÚK Závodiště a to rozšířením stávající dvoupruhové komunikace I/37 na komunikaci čtyřpruhovou, dělenou středním dělicím pásem. Dála byla rozšířena rampa MÚK Závodiště také na čtyřpruhové uspořádání vč. rozšíření obou stykových křižovatek, dolní křižovatka MÚK Závodiště byla upravena na velkou okružní křižovatku. Stavba dále řeší stezky pro cyklisty a pěší, 2 silniční mosty přes tratě SŽDC, prodloužení podchodů vč. ramp pro pěší, 4 opěrné zdi, přeložky inženýrských sítí a likvidaci kontaminačních a pyrotechnických zátěží atd. Mostní objekt SO 201 realizovala společnost MADOS MT s. r. o., kdy po demolici stávajícího mostu nad elektrifikovanou tratí byl na velkoprůměrových pilotách založen most nový s nosnou konstrukcí z ocelových nosníků se spřaženou ŽB deskou délky 29 m. Objekty SO 202, SO 203 a SO 204 realizovala společnost M – SILNICE a. s.

Zhotovitel: Společnost M-SILNICE, EUROVIA A MADOS –  Trojice II. etapa

Podíl M – SILNICE a. s.       41,4%
Podíl EUROVIA CS a. s.       37,2%
Podíl MADOS MT s. r. o.      21,4%

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice
Realizace: 03/2015 – 02/2018
Cena prací: 368,25 mil. Kč

I/11 x I/14 Vamberk obchvat od MOK po kříž. s I/11, oprava silnice

Jednalo se o opravu směrově rozdělené komunikace I/11 v celkové délce 1 612 m. Oprava spočívala ve vyfrézování asfaltového souvrství v tloušťce 130 mm, provedení lokálních sanací podkladních asfaltových vrstev, pokládka modifikované ložné vrstvy ACL 22+ tl. 70 mm a obrusné modifikované vrstvy ACO 11+ tl. 50 mm. Na mostě byla provedena oprava odvodnění komunikace položením 305 m žlabovek. Dále bylo obnoveno vodorovné a svislé dopravní značení.

Společnost MADOS MT s. r. o. prováděla frézování poloviny komunikace, lokální sanace a pokládku obrusné vrstvy vozovky. Společnost SWIETELSKY stavební s. r. o. prováděla frézování poloviny komunikace, lokální sanace, pokládku ložné vrstvy a opravu odvodnění.

Zhotovitel: „Společnost Vamberk obchvat“

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Hradec Králové
Realizace: 09/2017 – 11/2017
Cena prací: 12,39 mil. Kč (spol. MADOS MT s. r. o. 6,39 mil. Kč)

Obnova mostního příslušenství mostu ev. č. 312-006 Pastviny

Jednalo se o opravu dvoupolového obloukového železobetonového mostu přes vodní tok (přehradu Pastviny). Most se nachází v intravilánu obce Pastviny, v přírodním parku Orlice a samotný most je evidován jako nemovitá kulturní památka. Délka mostu 122,7 m a výška mostu nad tokem 23,9 m. V rámci stavby byla demolována a opravena celá vrchní část mostu. Byla provedena vyrovnávka nosné konstrukce včetně hydroizolačního souvrství, nové římsy ze železobetonu, kdy odraznou část římsy tvoří žulové obrubníky a pochozí část dlažba z řezaných žulových kostek. Na krajních opěrách a prostředním pilíři byly provedeny nové poprsní zdi ze železobetonu. V místě opěr a pilíře jsou osazeny nové dilatační závěry. Byly zhotoveny monolitické sloupy veřejného osvětlení spolu s novými rozvody veřejného osvětlení. Na římse je osazeno nýtované ocelové zábradlí. Částečně byla provedena i sanace vrchní části nosné konstrukce.

 

Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Realizace: 09/2016 – 07/2017
Cena prací: 14,79 mil. Kč

Technická a dopravní infrastruktura pro zástavbu deseti rodinných domů – lokalita Západní louka v Borohrádku

Předmětem prací byla výstavba nové obslužné komunikace k rodinným domům a její napojení na infrastrukturu v lokalitě Západní louka v Borohrádku. Součástí prací byla realizace splaškové kanalizace, dešťové kanalizace, vodovodu, plynovodu, veřejného osvětlení, místního rozhlasu, vstupních zděných objektů a zpevněných ploch. Splašková kanalizace byla provedena v délce 277 m z PVC trubek DN 300. Přípojky kanalizace z PVC trubek DN 150 v celkové délce 96 m. Dešťová kanalizace byla provedena v délce 220 m z PVC trubek DN 200 a DN 250. Přípojky kanalizace byly z PVC trubek DN 150 v celkové délce 46 m. Vodovod byl proveden v délce 275 m z PE trubek DN 110. Plynovod byl proveden v délce 233 m z PE trubek DN 63. V rámci výstavby veřejného osvětlení bylo osazeno celkem 13 ks nových stožárů svítidel. Zpevněné plochy byly provedeny z vrstev z asfaltového betonu v celkovém rozsahu 917 m2 a ze zámkové dlažby v celkovém rozsahu 2 118 m2. Pokládka asfaltových vrstev byla provedena vlastními kapacitami.

Objednatel: Město Borohrádek
Realizace: 07/2016 – 06/2017
Cena prací: 7,88 mil. Kč

Rekonstrukce mostu ev. č. 311-020 Jablonné nad Orlicí

Jednalo se o kompletní demolici původního parapetního mostu přes Tichou Orlici v intravilánu města Jablonné nad Orlicí. Byl postaven nový rámový most založený na mikropilotách. Nosná konstrukce je dodatečně předepnutá. Římsy jsou z monolitického železobetonu, součástí stavby byla i úprava koryta a provedení odláždění pod mostem. Součástí rekonstrukce mostu bylo zhotovení navazující železobetonové úhlové zdi založené na mikropilotách, provedení přeložky veřejného osvětlení a obnova komunikace II/311 v celkové délce 209 metrů a šířkovém uspořádání S7,5/30.

Most – celková délka 40 m, šířka mostu 10,55 m, výška mostu nad dnem vodního toku 5,6 m. Opěrná zeď – délka zdi 81,0 m, celková výška zdi 2,16-4,1 m. Úprava komunikace – délka 209 m, plocha ACO 11+ 1 900 m2.

Zhotovitel: Společnost M-SILNICE a MADOS, Jablonné nad Orlicí rekonstrukce mostu ev. č. 311-020 (podíl MADOS MT s. r. o. 100 %, podíl M-SILNICE a. s. 0 %)

Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Realizace: 8/2016 – 06/2017
Cena prací: 31,44 mil. Kč

I/14 Třebovice, most ev. č. 14-139

Jednalo se o kompletní demolici původního dvoupólového klenbového mostu přes řeku Třebovka v intravilánu obce Třebovice. Byl postaven nový rámový most založený na mikropilotách. Nosná konstrukce je dodatečně předpnutá. Římsy jsou z monolitického želetobetonu, součástí stavby byla i úprava koryta a provedení kolem opěr mostu. Oprava mostu probíhala za úplné uzavírky s převedením dopravy na provizorní komunikaci s provizorním mostem. V rámci stavby byla provedena i obnova vozovkových vrstev na předpolích mostu a obnova asfaltových vozovkových vrstev. Součástí stavby mostu bylo i provedení přeložky dešťové kanalizace, veřejného osvětlení a plynovodu.

Společnost MADOS MT s. r. o. realizovala celou stavbu vlastními kapacitami vyjma pokládky asfaltobetonu, přeložky veřejného osvětlení a plynovodu, montáže provizorního mostu.

Zhotovitel: MADOS MT s. r. o.

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice
Realizace: 06/2016 – 05/2017
Cena prací: 18,03 mil. Kč

Oprava silnice III/3436 Stan – Všeradov

Jednalo se o rekonstrukci komunikace kategorie S6,5/60 v délce 2 400 m, přičemž       1 050 m bylo přímo v intravilánu obce Všeradov. V rámci opravy byly zhotoveny 4 nové propusty, dešťová kanalizace v délce 120 m, obě krajní části vozovky byly sanovány štěrkodrtí a poté byla vozovka v celé šíři a délce recyklována za studena. Následovala pokládka asfaltobetonu, reprofilace příkopů, dosypání krajnic, osazení nového svislého dopravního značení a VDZ.

Recyklace za studena (cement, asfalt)  15 468 m2
ACL 16S CRmB tl. 60 mm                    13 788 m2
ACO 11 tl. 40 mm                               13 474 m2

Zhotovitel: Společnost Stan – Všeradov (MADOS MT s. r. o. 100 %, HABAU CZ s. r. o.  0 %, HABAU Hoch- und Tiefbau-gesellschaft m.b.H 0 %)

Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Realizace: 10/2016 – 05/2017
Cena prací: 25,42 mil. Kč