Most přes Labe u Němčic

Objednatel: Pardubický kraj
Projektant: Strada v.o.s. Hradec Králové
Realizace: 05/2002 – 10/2002
Cena prací: 15,85 mil. Kč

Most je zapsán mezi národními technickými památkami. Byla obnažena kompletní konstrukce, vytěžen zásyp oblouků. Po sanaci vnitřních ploch zhotovena izolace, vyplnění lehčeným drenážním betonem. Výplň překryta železobetonovou deskou s izolací v maximální šířce mezi ponechanými římsami. Vnější plochy po injektáži epoxidem sanovány klasickým systémem s nátěrem, betonové zábradlí sanační maltou s přísadami kamene, aby byla dosažena částečná podobnost s původní omítkou.