I/43 Albrechtice, most 43-070

Jednalo se o rekonstrukci mostu v obci Albrechtice. Původní dvoupolový most byl zcela zdemolován a nahrazen novým mostním objektem. Doprava byla převedena na provizorní objízdnou trasu za použití mostního provizoria. Nový most je založen na mikropilotách, nosnou konstrukci mostu tvoří rámová příčel z monolitického předpjatého betonu. Na nosné konstukci bylo zhotoveno hydroizolační souvrství, monolitické chodníky, na kterých je osazeno mostní zábradlí. Součástí stavby byla i úprava vodoteče spolu s provedením úpravy koryta z lomového kamene do betonu. Součástí stavby bylo i provedení přeložky veřejného osvětlení.

Objednatel: ŘSD ČR, Správa Pardubice
Realizace: 3/2014 – 10/2014
Cena prací: 9,55 mil. Kč