I/14 Nové Město – Spy

Práce provedené společností MADOS MT s. r. o.: Kompletní provedení rekonstrukce mostu ev. č. 14-106, výstavba dešťové kanalizace v prostoru za zdí, přeložka vedení O2, přeložka veřejného osvětlení a přeložka vodovodu. Zajištění dopravně inženýrského opatření po dobu rekonstrukce mostu včetně zajištění provizorní lávky pro pěší. Provedení obnovy živičného krytu o ploše 3 070 m2 včetně úpravy příkopů a provedení nového odvodnění komunikace.

Zhotovitel: Společnost Nové Město – Spy (finanční objem prací provedených společností Porr a. s. 25,72 mil. Kč; finanční objem prací provedených společností MADOS MT s. r. o.: 18,79 mil. Kč)

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Hradec Králové
Realizace: 10/2014 – 09/2016
Cena prací celkem: 44,51 mil. Kč