I/11 Žamberk, odstranění dopravní závady

Rekonstrukce silnice I/11 v intravilánu města Žamberk v celkové délce 339 m. Rekonstrukce vozovky byla provedena výměnou kompletních vozovkových vrstev, tedy včetně štěrkodrtě tl. 250 mm, cementové stabilizace tl. 200 mm, ACP 22 tl. 90 mm, ACL 16S tl. 60 mm a ACO 11S tl. 50 mm. Neúnosná pláň vozovky byla sanována. Násyp komunikace je zajištění pomocí nové železobetonové úhlové zdi založené na mikropilotách. Celkové délka zdi 123,06 m, maximální výška zdi 5,70 m. Podél komunikace byl zřízen i nový chodník pro pěší. Součástí stavby byly i přeložky inženýrských sítí – přeložka vodovodu DN125 délky 71 m, DN150 délky 25 m, DN250 délky 30 m, přeložka nadzemního vedení VN 35kV a veřejného osvětlení. Zřízena byla i nová dešťová kanalizace DN300 o celkové délce 260,5 m.

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice
Realizace: 5/2016 – 11/2016
Cena prací: 23,17 mil. Kč