I/11 x I/14 Vamberk obchvat od MOK po kříž. s I/11, oprava silnice

Jednalo se o opravu směrově rozdělené komunikace I/11 v celkové délce 1 612 m. Oprava spočívala ve vyfrézování asfaltového souvrství v tloušťce 130 mm, provedení lokálních sanací podkladních asfaltových vrstev, pokládka modifikované ložné vrstvy ACL 22+ tl. 70 mm a obrusné modifikované vrstvy ACO 11+ tl. 50 mm. Na mostě byla provedena oprava odvodnění komunikace položením 305 m žlabovek. Dále bylo obnoveno vodorovné a svislé dopravní značení.

Společnost MADOS MT s. r. o. prováděla frézování poloviny komunikace, lokální sanace a pokládku obrusné vrstvy vozovky. Společnost SWIETELSKY stavební s. r. o. prováděla frézování poloviny komunikace, lokální sanace, pokládku ložné vrstvy a opravu odvodnění.

Zhotovitel: „Společnost Vamberk obchvat“

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Hradec Králové
Realizace: 09/2017 – 11/2017
Cena prací: 12,39 mil. Kč (spol. MADOS MT s. r. o. 6,39 mil. Kč)