Obnova silnice po povodních, II/290 Frýdlant – Bílý Potok (I. etapa), SO 217 Přestavba opěrné zdi v km 5,802 – 5, 967

Jednalo se o výstavbu nové monolitické betonové zdi. Opěrná zeď je opatřena kamenným obkladem a pata opěrné zdi je chráněna kamenným záhozem. Na monolitické betonové římse je osazeno kotvené zábradlí. Plocha zdi 907 m2 a délka zdi 165 m.

Objednatel: COLAS CZ, oblast Sever. region Liberecký
Realizace: 7/2013 – 5/2014
Cena prací: 16,05 mil. Kč

I/14 Rychnov nad Kněžnou, MOK siln. I/14 s II/308 a MK

Jednalo se o vybudování stykové křižovatky silnice I/14 a II/308 na okružní křižovatku. Stavební práce zahrnovaly zhotovení nových konstrukčních vrstev vozovky včetně pokládky žulových obrub a dlažeb ze žulových kostek. Součástí stavby byla i přeložka vodovodního řadu potrubí PE100SDR11 v délce 53 m.

Objednatel: ŘSD ČR, Správa Hradec Králové
Realizace: 9/2013 – 11/2013
Cena prací: 4,96 mil. Kč

I/37 Pardubice – Trojice, 1. etapa

Popis provedených prací: pyrotechnický průzkum, likvidace kontaminace, podchod pro pěší a cyklisty pod větví MÚK I/2 a I/3, lávka pro pěší a cyklisty přes I/37, nadjezd u Parama, definitivní dopravní označení, veřejné osvětlení, úpravy sdělovacích vedení, světelná signalizace.

Objednatel: ŘSD ČR, Správa Pardubice
Realizace: 10/2012 – 11/2013
Cena prací: 47,29 mil. Kč

III/31810 Lupenice – Tutleky, I. a II. Etapa

Objednatel: Královehradecký kraj
Projektant: MADOS MT s.r.o.
Realizace: 5/2011 – 9/2011
Cena prací: 12,1 mil. Kč

Jedná se o rekonstrukci silnice III.třídy č. 318 10 od křižovatky konec obce Lupenice (Dubí) přes intravilán obce Tutleky po křižovatku města Kostelec nad Orlicí (u cihelny). Úprava komunikace řeší hlavně rekonstrukci živičného krytu, sanaci trhlin a krajů vozovky, lokálních poruch a odvodnění exponovaných úseků mělkou drenáží. Součástí rekonstrukce je i sanace stávajících čel propustů a kompletní rekonstrukce 1 ks propustu.

 

Křižovatka na I/36 Pardubice – Semtín

Objednatel: ŘSD ČR, Správa Pardubice
Realizace: 7/2010 – 3/2011
Cena prací: 21,6 mil. Kč

Okružní křižovatka Chrudim

Objednatel: ŘSD ČR, Správa Pardubice
Realizace: 9/2009 – 11/2009
Cena prací: 14,40 mil. Kč

Modernizace a rekonstrukce areálu biatlonu, Letohrad – Šedivský lom

Objednatel: Český svaz biatlonu, Klub biatlonu OEZ Letohrad
Realizace: 8/2008 – 6/2009, 6/2009 – 10/2009
Cena prací: 21, 14 mil. Kč

Modernizace biatlonového areálu. V rámci realizace byl řešen nový asfaltový povrch závodních okruhů, střelnice a příjezdových komunikací. Součástí byly i stavební úpravy na objektu klubovny. Po rekonstrukci je areál vhodný také pro letní biatlon.

Cyklostezka Ústí n.O. – Letohrad

Objednatel: Region Orlicko – Třebovicko
Projektant: MDS projekt s.r.o., Vysoké Mýto
Realizace: 3/2007 – 9/2007
Cena prací: 17,5 mil. Kč

Cyklistická a víceúčelová komunikace. Nová stezka s asfaltovým povrchem je vedena údolím Tiché Orlice souběžně s tratí ČD a silnicí. Stavba zahrnuje šest mostních objektů přes vodoteče. Jsou to spřažené konstrukce s příhradovými ocelovými nosníky a dolní mostovkou ze železobetonu. Vlastní vozovka je lemována opěrnými a zárubními zdmi ze železobetonu a gabionů.

Okružní křižovatka Kostelec nad Orlicí

Objednatel: ŘSD ČR, správa Hradec Králové a město Kostelec nad Orlicí
Projektant: Highway design HK
Realizace: 08/2004 – 11/2004
Cena prací: 2,24 mil. Kč

Projekčně velkoryse navržená stavba s velkým středem, velmi dobře fungující křižovatka.