Obnova tělesa vozovky II/357 Nové Hrady v km 22,950

Stavba vyřešila problematiku obnovy stávajícího tělesa komunikace včetně konstrukce vozovky v daném km silnice II/357. Řešena je stabilita pravostranné části násypu tělesa komunikace, odvodnění povrchu komunikace, výstavba nové konstrukce vozovky. Celková délka obnovy komunikace je v lokálním km 0,405 – 0,894 tedy délce 489 m. V km 0,440 – 0,861 je na pravé straně tělesa komunikace navrženo zajištění jeho pravého svahu. Toto zajištění je provedeno vybudováním železobetonové stěny v koruně komunikace založené na hlubinných základech (mikropilotové založení). Po levé straně je provedeno dláždění příkopů z lomového kamene do betonového lože.

Zhotovitel: „Společnost Nové Hrady“ založená společnostmi:

  • Chládek a Tintěra, Pardubice a. s.  50%
  • MADOS MT s. r. o.                         30%
  • SOVIS CZ, a. s.                             20%
Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Realizace: 6/2015 – 12/2015
Cena prací: 50,86 mil. Kč

II/304 Česká Skalice – ulice Zelená

Odstranění stávajících asfaltových vrstev včetně žulových kostek a podkladu. Odstranění betonových obrub a vodících proužků. Osazení nových silničních betonových obrub do betonového lože vč. vodících proužků. Výměna nových uličních vpustí za staré vč. napojení do stávající kanalizace. Sanace neúnosné pláně komunikace. Doplnění stávajících podkladních vrstev štěrkodrtí. Zhotovení podkladní vrstvy stmelené cementem a nového asfaltobetonového krytu.

Objednatel: Královéhradecký kraj
Realizace: 6/2015 – 11/2015
Cena prací: 6,31 mil. Kč

Modernizace silnice III/31214 Žamberk, Nádražní ulice

Jednalo se o stavbu prováděnou přímo v intravilánu města Žamberk. Stavba byla prováděna v několika etapách. Práce spočívaly ve vyfrézování původních živičných vrstev, odkopech konstrukčních vrstev vozovky, vybourání obrub a uličních vpustí. Nově bylo provedeno odvodnění komunikace včetně nové kanalizace, uličních vpustí a silničních propustů. Na veliké části vozovky byla provedena i sanace zemní pláně. Byly zhotoveny nové konstrukční vrstvy vozovky, silniční obruby, vodící proužky, plochy autobusových zastávek a chodníků, vodorovné dopravní značení a svislé dopravní značení.

Objednatel: STRABAG a. s., odštěpný závod Ostrava
Realizace: 3/2015 – 8/2015
Cena prací: 15,41 mil. Kč

 

Modernizace silnice II/312 Dlouhoňovice – Žamberk

Objednatel: STRABAG a. s., odštěpný závod Ostrava, Hradec Králové
Realizace: 8/2014 – 10/2014
Cena prací: 3,62 mil. Kč

II/316 Kostelec nad Orlicí, II. etapa

Kompletní rekonstrukce komunikace v délce 1 002 m včetně osazení žulových obrub, strojní pokládky nového asfaltobetonového krytu v rozsahu 7 996 m2, zhotovení nové dešťové kanalizace a rekonstrukce vodovodu.

Objednatel: Královéhradecký kraj
Realizace: 4/2014 – 9/2014
Cena prací: 15,92 mil. Kč

Obnova silnice po povodních, II/290 Frýdlant – Bílý Potok (I. etapa), SO 217 Přestavba opěrné zdi v km 5,802 – 5, 967

Jednalo se o výstavbu nové monolitické betonové zdi. Opěrná zeď je opatřena kamenným obkladem a pata opěrné zdi je chráněna kamenným záhozem. Na monolitické betonové římse je osazeno kotvené zábradlí. Plocha zdi 907 m2 a délka zdi 165 m.

Objednatel: COLAS CZ, oblast Sever. region Liberecký
Realizace: 7/2013 – 5/2014
Cena prací: 16,05 mil. Kč

I/14 Rychnov nad Kněžnou, MOK siln. I/14 s II/308 a MK

Jednalo se o vybudování stykové křižovatky silnice I/14 a II/308 na okružní křižovatku. Stavební práce zahrnovaly zhotovení nových konstrukčních vrstev vozovky včetně pokládky žulových obrub a dlažeb ze žulových kostek. Součástí stavby byla i přeložka vodovodního řadu potrubí PE100SDR11 v délce 53 m.

Objednatel: ŘSD ČR, Správa Hradec Králové
Realizace: 9/2013 – 11/2013
Cena prací: 4,96 mil. Kč

I/37 Pardubice – Trojice, 1. etapa

Popis provedených prací: pyrotechnický průzkum, likvidace kontaminace, podchod pro pěší a cyklisty pod větví MÚK I/2 a I/3, lávka pro pěší a cyklisty přes I/37, nadjezd u Parama, definitivní dopravní označení, veřejné osvětlení, úpravy sdělovacích vedení, světelná signalizace.

Objednatel: ŘSD ČR, Správa Pardubice
Realizace: 10/2012 – 11/2013
Cena prací: 47,29 mil. Kč

III/31810 Lupenice – Tutleky, I. a II. Etapa

Objednatel: Královehradecký kraj
Projektant: MADOS MT s.r.o.
Realizace: 5/2011 – 9/2011
Cena prací: 12,1 mil. Kč

Jedná se o rekonstrukci silnice III.třídy č. 318 10 od křižovatky konec obce Lupenice (Dubí) přes intravilán obce Tutleky po křižovatku města Kostelec nad Orlicí (u cihelny). Úprava komunikace řeší hlavně rekonstrukci živičného krytu, sanaci trhlin a krajů vozovky, lokálních poruch a odvodnění exponovaných úseků mělkou drenáží. Součástí rekonstrukce je i sanace stávajících čel propustů a kompletní rekonstrukce 1 ks propustu.

 

Křižovatka na I/36 Pardubice – Semtín

Objednatel: ŘSD ČR, Správa Pardubice
Realizace: 7/2010 – 3/2011
Cena prací: 21,6 mil. Kč