I/14 Potštejn – Sopotnice, OŽK

Předmětem stavby bylo řešení havarijního stavu násypového tělesa silniční komunikace v celkové délce 128 m, sanace vozovky a oprava asfaltobetonového krytu vozovky I/14 Potštejn – Sopotnice. Silniční těleso bylo stabilizováno armovaným zemním tělesem. Přibližně na polovině opravovaného úseku komunikace byla provedena sanace zemní pláně a zhotoveny nové vozovkové vrstvy. V místě sanace byla provedena pokládka vozovkových vrstev ve složení ACP 16+, ACL 16+ a SMA 11+. Ve zbylé části úseku byla provedena oprava vozovky výměnou ložné a obrusné vrstvy, tedy ACL 16+ a SMA 11+. Všechny práce byly provedeny vlastními kapacitami zhotovitele.

ACP 16+                2 698 m2
ACL 16+                 5 210 m2
SMA 11+                4 577 m2

Délka opravované komunikace: 654 m.

Zhotovitel: Společnost MADOS – SaM – Společnost – Sopotnice – Potštejn (společníci MADOS MT s.r.o., SaM silnice a mosty Litomyšl a.s.)

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Hradec Králové
Realizace: 8/2016 – 11/2016
Cena prací: 11,15 mil. Kč

II/285 Nahořany

Projekt řešil zajištění stability svahu zemního tělesa komunikace II/285 v intravilánu obce Nahořany. Stabilita zemního tělesa byla řešena pomocí žb monolitické úhlové opěrné zdi založené na mikropilotách. Komunikace kategorie S7,5/70 byla provedena jako kompletní výměna konstrukce vozovky včetně výměny podloží. Celková délka opravované komunikace je 440 m. Součástí stavby bylo i zhotovení nového chodníku a oprava objízdné trasy. Odvodnění komunikace je řešeno pomocí nové dešťové kanalizace, propustku a kaskádového skluzu. Součástí stavby byla i přeložka vodovodu DN200 v délce 367 m, přeložka veřejného osvětlení v délce 145 m a přeložka sdělovacího vedení v délce 432 m. Veškeré práce byly provedeny vlastními kapacitami uvedených společníků vyjma přeložky vodovodu, VO a O2.

Délka zdi: 308,5 m
Maximální výška zdi: 4,65 m.

Rozsah prací:

ACO 11+                14 648 m2
ACL 16+                 15 118 m2
ACL 16+ CRmB      14 883 m2

Zhotovitel: Společnost MADOS – HOBST – SaM, Nahořany (společníci MADOS MT s.r.o., Stavební firma HOBST, a.s., SaM silnice a mosty Litomyšl a.s.)

Objednatel: Královéhradecký kraj
Realizace: 6/2016 – 11/2016
Cena prací: 23,77 mil. Kč

I/11 Žamberk, odstranění dopravní závady

Rekonstrukce silnice I/11 v intravilánu města Žamberk v celkové délce 339 m. Rekonstrukce vozovky byla provedena výměnou kompletních vozovkových vrstev, tedy včetně štěrkodrtě tl. 250 mm, cementové stabilizace tl. 200 mm, ACP 22 tl. 90 mm, ACL 16S tl. 60 mm a ACO 11S tl. 50 mm. Neúnosná pláň vozovky byla sanována. Násyp komunikace je zajištění pomocí nové železobetonové úhlové zdi založené na mikropilotách. Celkové délka zdi 123,06 m, maximální výška zdi 5,70 m. Podél komunikace byl zřízen i nový chodník pro pěší. Součástí stavby byly i přeložky inženýrských sítí – přeložka vodovodu DN125 délky 71 m, DN150 délky 25 m, DN250 délky 30 m, přeložka nadzemního vedení VN 35kV a veřejného osvětlení. Zřízena byla i nová dešťová kanalizace DN300 o celkové délce 260,5 m.

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice
Realizace: 5/2016 – 11/2016
Cena prací: 23,17 mil. Kč

Liberk – Hláska, místní obslužná komunikace a cyklotrasa Zámeček – Debřece

Oprava dlouhodobě nevyhovujícího technického stavu krytu na části cyklotrasy Zámeček – Debřece v celkové délce 2 790 m, oprava úseku místní obslužné komunikace v k. ú. Liberk v celkové délce 502 m a opravy místních komunikací Bělá, Hláska a Prorubky v celkové délce 350 m. Opravy spočívaly v odstranění asfaltových vrstev komunikace odfrézováním, pokládkou nových živičných vrstev a zřízením krajnic z vyfrézovaného materiálu.

Rozsah prací:

ACO 8           11 545 m2
ACO 11           2 871 m2
ACL 16+         2 559 m2
ACP 16 +      10 194 m2

Objednatel: Obec Liberk
Realizace: 7/2016 – 8/2016
Cena prací: 6,5 mil. Kč

Oprava silnice III/3123 Perná – Rviště

Oprava havarijního stavu asfaltového krytu úseku silnice III/3123 v km 3,720 Perná – km 6,070 Rviště v délce 2 350 m, oprava poruch v neúnosných a havarijních plochách zasahujících do ložné, resp. podkladní vrstvy, sejmutí krajnic a jejich nahrazení R-materiálem, pročištění příkopů, oprava čtyř čel propustků, oprava jednoho kompletního propostku, úprava pěti vtokových vpustí, zhotovení vodorovného dopravního značení a doplnění svislými dopravními značkami.

Rozsah prací:

ACO 11+                 14 648 m2
ACL 16+                 15 118 m2
ACL 16+ CRmB       14 883 m2

Zhotovitel: Společnost Perná – Rviště (společníci MADOS MT s. r. o., HABAU CZ s. r. o., HABAU Hoch- und Tiefbau GmbH)

Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Realizace: 5/2016 – 7/2016
Cena prací: 13,89 mil. Kč

Obnova tělesa vozovky II/357 Nové Hrady v km 22,950

Stavba vyřešila problematiku obnovy stávajícího tělesa komunikace včetně konstrukce vozovky v daném km silnice II/357. Řešena je stabilita pravostranné části násypu tělesa komunikace, odvodnění povrchu komunikace, výstavba nové konstrukce vozovky. Celková délka obnovy komunikace je v lokálním km 0,405 – 0,894 tedy délce 489 m. V km 0,440 – 0,861 je na pravé straně tělesa komunikace navrženo zajištění jeho pravého svahu. Toto zajištění je provedeno vybudováním železobetonové stěny v koruně komunikace založené na hlubinných základech (mikropilotové založení). Po levé straně je provedeno dláždění příkopů z lomového kamene do betonového lože.

Zhotovitel: „Společnost Nové Hrady“ založená společnostmi:

  • Chládek a Tintěra, Pardubice a. s.  50%
  • MADOS MT s. r. o.                         30%
  • SOVIS CZ, a. s.                             20%
Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Realizace: 6/2015 – 12/2015
Cena prací: 50,86 mil. Kč

II/304 Česká Skalice – ulice Zelená

Odstranění stávajících asfaltových vrstev včetně žulových kostek a podkladu. Odstranění betonových obrub a vodících proužků. Osazení nových silničních betonových obrub do betonového lože vč. vodících proužků. Výměna nových uličních vpustí za staré vč. napojení do stávající kanalizace. Sanace neúnosné pláně komunikace. Doplnění stávajících podkladních vrstev štěrkodrtí. Zhotovení podkladní vrstvy stmelené cementem a nového asfaltobetonového krytu.

Objednatel: Královéhradecký kraj
Realizace: 6/2015 – 11/2015
Cena prací: 6,31 mil. Kč

Modernizace silnice III/31214 Žamberk, Nádražní ulice

Jednalo se o stavbu prováděnou přímo v intravilánu města Žamberk. Stavba byla prováděna v několika etapách. Práce spočívaly ve vyfrézování původních živičných vrstev, odkopech konstrukčních vrstev vozovky, vybourání obrub a uličních vpustí. Nově bylo provedeno odvodnění komunikace včetně nové kanalizace, uličních vpustí a silničních propustů. Na veliké části vozovky byla provedena i sanace zemní pláně. Byly zhotoveny nové konstrukční vrstvy vozovky, silniční obruby, vodící proužky, plochy autobusových zastávek a chodníků, vodorovné dopravní značení a svislé dopravní značení.

Objednatel: STRABAG a. s., odštěpný závod Ostrava
Realizace: 3/2015 – 8/2015
Cena prací: 15,41 mil. Kč

 

Modernizace silnice II/312 Dlouhoňovice – Žamberk

Objednatel: STRABAG a. s., odštěpný závod Ostrava, Hradec Králové
Realizace: 8/2014 – 10/2014
Cena prací: 3,62 mil. Kč

II/316 Kostelec nad Orlicí, II. etapa

Kompletní rekonstrukce komunikace v délce 1 002 m včetně osazení žulových obrub, strojní pokládky nového asfaltobetonového krytu v rozsahu 7 996 m2, zhotovení nové dešťové kanalizace a rekonstrukce vodovodu.

Objednatel: Královéhradecký kraj
Realizace: 4/2014 – 9/2014
Cena prací: 15,92 mil. Kč