R46 – Olšany – oprava mostu 46-021..3

Jedná se o rekonstrukci dvou mostů na rychlostní komunikaci R46 (čtyřpruh) v místě křížení se silnicí III/5709. Stavební práce spočívaly ve výměně nosné konstrukce a nízkých opěr charakteru úložných prahů. Postup prací: bylo odstraněno příslušenství mostu, snesení prefabrikátů KA, odbourání opěr, betonáž nových opěr, uložení nosné konstrukce z předem předpjatých prefabrikovaných nosníků T93 jednotlivě na hrncová ložiska, vybavení mostu příslušenstvím včetně osazení povrchových dilatačních závěrů. Součástí opravy mostu byla také úprava komunikace před a za mosty v celkové délce 70 m a prodloužení dvou přejezdů středního dělicího pásu s osazením železobetonovými svodidly délky 90 m. Délka přemostění 16,15 m, délka mostu 24,54 a šířka 22,35 m pro každý z mostů.

Objednatel: ŘSD ČR, Správa Olomouc
Realizace: 8/2014 – 6/2015
Cena prací: 6,96 mil. Kč

I/11 most 11-049 Týniště nad Orlicí

Odstranění původního zádržného systému, říms a vyrovnávky, odbourání původních ocelových dilatačních závěrů. Provedení nové vyrovnávky včetně izolace, osazení nových dilatačních závěrů, vybetonování říms, provedení nového odvodnění izolace a výměna obrusné asfaltové vrstvy v celé šíři komunikace.

Objednatel: ŘSD ČR, Správa Hradec Králové
Realizace: 5/2014 – 11/2014
Cena prací: 5,98 mil. Kč

I/38 Štoky: SO 201 Most ev. č. 38-065a, SO 202 Most ev. č. 30-065b

Jednopolový most ev. č. 30-065a byl zdemolován a realizován nový jednopolový monolitický železobetonový most. Třípolový most ev. č. 38-065b byl opraven po polovinách, kdy byly vyzvednuty vždy najednou tři pole nosné konstrukce mostu z nosníků, realizovány nové závěrné zdi, úložné prahy, nová křídla a osazena nová ložiska. Po spuštění nosné konstrukce byla provedena její oprava, nová spřahující betonová deska, odvodňovače, celoplošná izolace včetně odovodňovačů izolace, nové římsy, dilatační závěry a nová konstrukce vozovky na mostě včetně přechodových oblastí.

Objednatel: ŘSD ČR, Správa Jihlava
Realizace: 6/2013 – 8/2014
Cena prací: 15,07 mil. Kč

Povodňové škody Rudník – Arnultovice

Jednalo se o rekonstrukci mostních konstrukcí, osazení nových prefabrikovaných závěrových zdí a mostních křídel provázaných betonářskou výztuží se spodní stavbou, zhotovení nových podpovrchových dilatačních závěrů, celkové očištění betonových konstrukcí a jejich následná sanace.

Objednatel: Královéhradecký kraj
Realizace: 5/2014 – 7/2014
Cena prací: 4,29 mil. Kč

Choceň, oprava mostu ev.č. 315-003 nad železničním koridorem

Objednatel: STRABAG a.s.
Projektant: SILNIČNÍ PROJEKT spol. s.r.o., Brno
Realizace: 06/2011 – 11/2011
Cena prací: 10,7 mil. Kč

Most přes železniční trať na silnici 315 v Chocni je situován na výjezdu z Chocně ve směru na Ústí nad Orlicí. Pod mostem se nachází hluboký zářez železniční trati 010 – Kolín – Česká Třebová, který nahrazuje původní tunel v tomto prostoru. Jedná se o železobetonový most o jednom poli z roku 1951. Podélný sklon vozovky je 7,7 %. Provedené práce se sestávají z opravy podhledu nosné konstrukce (deska, stěny, oblouk), opravy spodní stavby a uložení mostovkové desky a dále provedení nového příslušenství mostu.

Velký Beranov, oprava mostu ev.č. 602-037

Objednatel: COLAS a.s.
Projektant: MDS projekt s.r.o.
Realizace: 2010
Cena prací: 19,9 mil. Kč

Dotčený most je třípolová trámová betonová kontrukce. Jedná se o rekonstrukci s ponecháním stávající nosné konstrukce. Oprava řeší výměnu mostního příslušenství a zesílení konstrukce spodní stavby s výměnou ložisek nad krajními opěrami.

Rekonstrukce mostu ev.č. 296-002 Svoboda nad Úpou

Objednatel: SúS Královéhrdeckého kraje
Projektant: MDS projekt s.r.o.
Realizace: 5/2009 – 7/2010
Cena prací: 23,85 mil. Kč

Most o třech polích z polských prefa nosníků. Kompletní oprava nosné konstrukce: kotvená železobetonová deska, římsy, zábradlí, dilatace a sanace podhledu a spodní stavby.

Most ev. č. 19-078, I/19 Nové Město na Moravě

Objednatel: ŘSD ČR, správa Jihlava
Projektant: PRIS spol. s.r.o. Brno
Realizace: 04/2009 – 06/2010
Cena prací: 16,08 mil. Kč

Rozsáhlá rekonstrukce mostu z nosníků KA o třech polích. Jednotlivá pole byla vyzvednuta a uložena na nová ložiska. Nová je i spodní opěra, most je opraven jako pseudospojitá konstrukce.