Rekonstrukce mostu Chotěvice – Debrné

Rámový most převádějící komunikaci přes Labe. Výkopy byly zajištěny pomocí záporového pažení. Založení mostu plošné na základových pasech, opěry z monolitického železobetonu, nosná konstrukce tvořena ocelovými nosníky spolu se spřaženou deskou ze železobetonu. Délka mostu 38,4 m, délka nosné konstrukce 32,05 m.

Objednatel: Obec Chotěvice
Realizace: 6/2015 – 9/2015
Cena prací: 9,25 mil. Kč

 

I/31 mosty 31-003.1 a 31-003.2 Hradec Králové

Jedná se o třípolový most s nosnou konstrukcí z betonových prefabrikátů KA (30 m + 30 m + 21 m) přemosťující řeku Orlici v intravilánu města Hradec Králové. Stavba spočívala v odstranění kompletní vrchní mostní stavby až na nosnou konstrukci. Bylo provedeno statické zajištění prvního mostního pole vnesením dodatečného předpětí, reinjektáž kabelových kanálků předpínací výztuže mostních prefabrikátů, repase mostních ložisek včetně zvednutí nosné konstrukce. Vybudování nové svrchní stavby včetně MDZ, zádržného systému a vozovkových vrstev. Spodní stavba a podhled nosné konstrukce byly kompletně sanovány.

Objednatel: ŘSD ČR, Správa Hradec Králové
Realizace: 8/2013 – 9/2015
Cena prací: 25,25 mil. Kč

R46 – Olšany – oprava mostu 46-021..3

Jedná se o rekonstrukci dvou mostů na rychlostní komunikaci R46 (čtyřpruh) v místě křížení se silnicí III/5709. Stavební práce spočívaly ve výměně nosné konstrukce a nízkých opěr charakteru úložných prahů. Postup prací: bylo odstraněno příslušenství mostu, snesení prefabrikátů KA, odbourání opěr, betonáž nových opěr, uložení nosné konstrukce z předem předpjatých prefabrikovaných nosníků T93 jednotlivě na hrncová ložiska, vybavení mostu příslušenstvím včetně osazení povrchových dilatačních závěrů. Součástí opravy mostu byla také úprava komunikace před a za mosty v celkové délce 70 m a prodloužení dvou přejezdů středního dělicího pásu s osazením železobetonovými svodidly délky 90 m. Délka přemostění 16,15 m, délka mostu 24,54 a šířka 22,35 m pro každý z mostů.

Objednatel: ŘSD ČR, Správa Olomouc
Realizace: 8/2014 – 6/2015
Cena prací: 6,96 mil. Kč

I/11 most 11-049 Týniště nad Orlicí

Odstranění původního zádržného systému, říms a vyrovnávky, odbourání původních ocelových dilatačních závěrů. Provedení nové vyrovnávky včetně izolace, osazení nových dilatačních závěrů, vybetonování říms, provedení nového odvodnění izolace a výměna obrusné asfaltové vrstvy v celé šíři komunikace.

Objednatel: ŘSD ČR, Správa Hradec Králové
Realizace: 5/2014 – 11/2014
Cena prací: 5,98 mil. Kč

I/38 Štoky: SO 201 Most ev. č. 38-065a, SO 202 Most ev. č. 30-065b

Jednopolový most ev. č. 30-065a byl zdemolován a realizován nový jednopolový monolitický železobetonový most. Třípolový most ev. č. 38-065b byl opraven po polovinách, kdy byly vyzvednuty vždy najednou tři pole nosné konstrukce mostu z nosníků, realizovány nové závěrné zdi, úložné prahy, nová křídla a osazena nová ložiska. Po spuštění nosné konstrukce byla provedena její oprava, nová spřahující betonová deska, odvodňovače, celoplošná izolace včetně odovodňovačů izolace, nové římsy, dilatační závěry a nová konstrukce vozovky na mostě včetně přechodových oblastí.

Objednatel: ŘSD ČR, Správa Jihlava
Realizace: 6/2013 – 8/2014
Cena prací: 15,07 mil. Kč

Povodňové škody Rudník – Arnultovice

Jednalo se o rekonstrukci mostních konstrukcí, osazení nových prefabrikovaných závěrových zdí a mostních křídel provázaných betonářskou výztuží se spodní stavbou, zhotovení nových podpovrchových dilatačních závěrů, celkové očištění betonových konstrukcí a jejich následná sanace.

Objednatel: Královéhradecký kraj
Realizace: 5/2014 – 7/2014
Cena prací: 4,29 mil. Kč

Choceň, oprava mostu ev.č. 315-003 nad železničním koridorem

Objednatel: STRABAG a.s.
Projektant: SILNIČNÍ PROJEKT spol. s.r.o., Brno
Realizace: 06/2011 – 11/2011
Cena prací: 10,7 mil. Kč

Most přes železniční trať na silnici 315 v Chocni je situován na výjezdu z Chocně ve směru na Ústí nad Orlicí. Pod mostem se nachází hluboký zářez železniční trati 010 – Kolín – Česká Třebová, který nahrazuje původní tunel v tomto prostoru. Jedná se o železobetonový most o jednom poli z roku 1951. Podélný sklon vozovky je 7,7 %. Provedené práce se sestávají z opravy podhledu nosné konstrukce (deska, stěny, oblouk), opravy spodní stavby a uložení mostovkové desky a dále provedení nového příslušenství mostu.

Velký Beranov, oprava mostu ev.č. 602-037

Objednatel: COLAS a.s.
Projektant: MDS projekt s.r.o.
Realizace: 2010
Cena prací: 19,9 mil. Kč

Dotčený most je třípolová trámová betonová kontrukce. Jedná se o rekonstrukci s ponecháním stávající nosné konstrukce. Oprava řeší výměnu mostního příslušenství a zesílení konstrukce spodní stavby s výměnou ložisek nad krajními opěrami.