I/19 Ronov nad Sázavou, most ev. č. 19-068

Jedná se o most přemosťující řeku Sázavu v intravilánu obce Ronov nad Sázavou. Oprava mostu se prováděla s převedením dopravy na provizorní objízdnou trasu za použití mostního provizoria. Původní nosná konstrukce byla kompletně zdemolována s ponecháním spodní stavby. Spodní stavba byla opatřena sanací. Na původní spodní stavbě byly zhotoveny nové úložné prahy, ložiskové bloky a osazena hrncová mostní ložiska. Na pevné skruži byly vybetonována nosná desková konstrukce ze železobetonu, která se opatřila hydroizolačním souvrstvím. Dále se zhotovily závěrné zdi a křídla, zasypaly přechodové oblasti, osadily se mostní dilatační závěry spolu s novým mostním příslušenstvím a položily se nové vozovkové vrstvy na mostě i předpolích. Délka mostu je 30,95 m a délka nosné konstrukce 15 m.

Objednatel: ŘSD ČR, Správa Jihlava
Realizace: 4/2015 – 10/2015
Cena prací: 7,78 mil. Kč

Modernizace silnice III/35847 Česká Třebová – Semanín

Demolice stávajícího mostu a kompletní výstavba nového mostu založeného na pilotách, demolice stávajícího zatrubení a výstavba nového kanálu vč. vtokového objektu.

Objednatel: SWIETELSKY stavební s. r. o., odš. závod Dopravní stavby Východ
Realizace: 5/2015 – 9/2015
Cena prací: 13,69 mil. Kč

Rekonstrukce mostu Chotěvice – Debrné

Rámový most převádějící komunikaci přes Labe. Výkopy byly zajištěny pomocí záporového pažení. Založení mostu plošné na základových pasech, opěry z monolitického železobetonu, nosná konstrukce tvořena ocelovými nosníky spolu se spřaženou deskou ze železobetonu. Délka mostu 38,4 m, délka nosné konstrukce 32,05 m.

Objednatel: Obec Chotěvice
Realizace: 6/2015 – 9/2015
Cena prací: 9,25 mil. Kč

 

I/31 mosty 31-003.1 a 31-003.2 Hradec Králové

Jedná se o třípolový most s nosnou konstrukcí z betonových prefabrikátů KA (30 m + 30 m + 21 m) přemosťující řeku Orlici v intravilánu města Hradec Králové. Stavba spočívala v odstranění kompletní vrchní mostní stavby až na nosnou konstrukci. Bylo provedeno statické zajištění prvního mostního pole vnesením dodatečného předpětí, reinjektáž kabelových kanálků předpínací výztuže mostních prefabrikátů, repase mostních ložisek včetně zvednutí nosné konstrukce. Vybudování nové svrchní stavby včetně MDZ, zádržného systému a vozovkových vrstev. Spodní stavba a podhled nosné konstrukce byly kompletně sanovány.

Objednatel: ŘSD ČR, Správa Hradec Králové
Realizace: 8/2013 – 9/2015
Cena prací: 25,25 mil. Kč

R46 – Olšany – oprava mostu 46-021..3

Jedná se o rekonstrukci dvou mostů na rychlostní komunikaci R46 (čtyřpruh) v místě křížení se silnicí III/5709. Stavební práce spočívaly ve výměně nosné konstrukce a nízkých opěr charakteru úložných prahů. Postup prací: bylo odstraněno příslušenství mostu, snesení prefabrikátů KA, odbourání opěr, betonáž nových opěr, uložení nosné konstrukce z předem předpjatých prefabrikovaných nosníků T93 jednotlivě na hrncová ložiska, vybavení mostu příslušenstvím včetně osazení povrchových dilatačních závěrů. Součástí opravy mostu byla také úprava komunikace před a za mosty v celkové délce 70 m a prodloužení dvou přejezdů středního dělicího pásu s osazením železobetonovými svodidly délky 90 m. Délka přemostění 16,15 m, délka mostu 24,54 a šířka 22,35 m pro každý z mostů.

Objednatel: ŘSD ČR, Správa Olomouc
Realizace: 8/2014 – 6/2015
Cena prací: 6,96 mil. Kč

Obnova mostu ev. č. 29819-2 Drahoš

Jednalo se o demolici stávajícího mostního objektu a výstavby nové rámové betonové konstrukce mostu včetně příslušenství. Byly provedeny stavební úpravy koryta potoka a obnoven živičný kryt vozovky v okolí mostu. Délka mostu 15,4 m a délka přemostění 9 m.

Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Realizace: 9/2014 – 11/2014
Cena prací: 6,96 mil. Kč

I/11 most 11-049 Týniště nad Orlicí

Odstranění původního zádržného systému, říms a vyrovnávky, odbourání původních ocelových dilatačních závěrů. Provedení nové vyrovnávky včetně izolace, osazení nových dilatačních závěrů, vybetonování říms, provedení nového odvodnění izolace a výměna obrusné asfaltové vrstvy v celé šíři komunikace.

Objednatel: ŘSD ČR, Správa Hradec Králové
Realizace: 5/2014 – 11/2014
Cena prací: 5,98 mil. Kč

I/23 Ptáčov, most ev. č. 23-040

Stavba spočívala v kompletní demolici původního mostního objektu. Po dobu stavby byl provoz převeden na provizorní objízdnou komunikaci za použití mostního provizoria. Nový most byl zhotoven se založením na velkoprůměrových pilotách a nosnou konstrukci tvoří rámová konstrukce. Délka mostu 22 m a délka nosné konstrukce 12 m. Bylo zhotoveno nové hydroizolační souvrství NK, nové přechodové oblasti, římsy, zádržný systém, úpravy koryta pod mostem a vozovkové vrstvy na mostě a předpolích. Po převedení provozu na nový most bylo zdemolováno mostní provizorium a odstraněna provizorní komunikace.

Objednatel: ŘSD ČR, Správa Jihlava
Realizace: 4/2014 – 10/2014
Cena prací: 7,4 mil. Kč

I/43 Albrechtice, most 43-070

Jednalo se o rekonstrukci mostu v obci Albrechtice. Původní dvoupolový most byl zcela zdemolován a nahrazen novým mostním objektem. Doprava byla převedena na provizorní objízdnou trasu za použití mostního provizoria. Nový most je založen na mikropilotách, nosnou konstrukci mostu tvoří rámová příčel z monolitického předpjatého betonu. Na nosné konstukci bylo zhotoveno hydroizolační souvrství, monolitické chodníky, na kterých je osazeno mostní zábradlí. Součástí stavby byla i úprava vodoteče spolu s provedením úpravy koryta z lomového kamene do betonu. Součástí stavby bylo i provedení přeložky veřejného osvětlení.

Objednatel: ŘSD ČR, Správa Pardubice
Realizace: 3/2014 – 10/2014
Cena prací: 9,55 mil. Kč

I/38 Štoky: SO 201 Most ev. č. 38-065a, SO 202 Most ev. č. 30-065b

Jednopolový most ev. č. 30-065a byl zdemolován a realizován nový jednopolový monolitický železobetonový most. Třípolový most ev. č. 38-065b byl opraven po polovinách, kdy byly vyzvednuty vždy najednou tři pole nosné konstrukce mostu z nosníků, realizovány nové závěrné zdi, úložné prahy, nová křídla a osazena nová ložiska. Po spuštění nosné konstrukce byla provedena její oprava, nová spřahující betonová deska, odvodňovače, celoplošná izolace včetně odovodňovačů izolace, nové římsy, dilatační závěry a nová konstrukce vozovky na mostě včetně přechodových oblastí.

Objednatel: ŘSD ČR, Správa Jihlava
Realizace: 6/2013 – 8/2014
Cena prací: 15,07 mil. Kč