II/156 a 157 – Most a opěrné zdi v Č. Budějovicích, Rudolfova tř.

SO 202 Most před Dobrovskou stoku na Rudolfovské třídě

SO 204 Opěrné zdi

Objednatel: EUROVIA CS a. s., České Budějovice
Realizace: 1/2010 – 5/2010
Cena prací: 7,69 mil. Kč

I/14 Vamberk jižní přeložka, pilíře do 14,5 m

Objednatel: M-Silnice a. s., Pardubice
Realizace: 7/2009 – 4/2010
Cena prací: 35,5 mil. Kč

Sedlice – Opatovice, mosty SO 208, 209, 210 na I/37

Objednatel: ŘSD ČR, Správa Pardubice
Projektant: PRAGOPROJEKT a.s.
Realizace: 8/2007 – 11/2009
Cena prací: 89,78 mil. Kč

Dané stavební objekty jsou součástí stavby mimoúrovňové křižovatky silnic R35 a I/37 u obce Opatovice nad Labem. Objekt SO 208 – most na nově čtyřpruhové Hradubické silnici překonává Opatovický kanál a nachází se v samém středu zbudovaného kruhového objezdu. SO 209 překonává MK a železniční vlečku k elektrárně Opatovice. SO 210 opět přemosťuje Opatovický kanál a stejně jako SO 208 a SO 209 je součástí nové čtyřpruhové I/37.

II/353 Bohdalov – obchvat, SO 201 přes II/353

Objednatel: COLAS CZ a.s.
Projektant: PROfi Jihlava spol. s.r.o.
Realizace: 8/2008 – 6/2009
Cena prací: 8,21 mil. Kč

Most o třech polích.

Sedlice – Opatovice, mosty SO 215 a 216 na vedlejších komunikacích

Objednatel: ŘSD ČR, Správa Pardubice
Projektant: PRAGOPROJEKT a.s.
Realizace: 9/2007 – 12/2008
Cena prací: 25,03 mil. Kč

Oba mosty jsou prvkem napojení ostatních komunikací k mimoúrovňové křižovatce silnic R35 a I/37 u obce Opatovice nad Labem. Objekt SO 215 je součástí napojení staré hradubické silnice k novému kruhovému objezdu. SO 216 se nachází na silnici spojující Opatovice nad Labem s obcí Čeperka.

I/14 Třebovice, most ev.č. 14-039b přes železniční trať

Objednatel: ŘSD ČR, správa Pardubice
Projektant: Projekční kancelář PRIS, spol. s r.o.
Realizace: 4/2006 – 5/2007
Cena prací: 33,9 mil Kč

Most s železobetonovou příčlí o dvou polích přes železniční trať založený na pilotách odstranil zúžené místo na silnici I/14. Nahrazuje starý nevyhovující most z ocelových nosníků o jednom poli. Výstavba byla realizována převedením dopravy na mostní provizorium MMT dl. 24 m. Součástí opravy je rekonstrukce a rozšíření přilehlého zemního tělesa a obnova živičného krytu v přiléhající křižovatce.

Písečné, SO 201 přes Moravskou Dyji

Objednatel: Jihočeský kraj
Projektant: Projekční kancelář PRIS, spol. s r.o. a MDS projekt s.r.o.
Realizace: 05/2006 – 04/2007
Cena prací: 25,2 mil. Kč

Stavební dílo řeší dopravní i vodohospodářskou situaci v obci Písečné, kde docházelo k častým povodním. Stavba zahrnuje dva nové mosty, novou komunikaci, úpravu potoka a rozsáhlé úpravy ve vodotečích. Koryto Moravské Dyje bylo vyčištěno, výškově srovnáno a břehy v okolí mostu zpevněny lomovým kamenem. Rovněž nové zaústění Krokovického potoka zahrnuje prohloubení a zpevnění břehů. Most přes řeku je rám s předepjatou příčlí se dvěma trámy založený na pilotách. Most přes náhon je klasický železobetonový rám.

D11 most Chýšť – Osičky

Objednatel: ŘSD Praha
Projektant: VALBEK s.r.o.
Realizace: 01/2005 – 12/2006
Cena prací: 25,7 mil. Kč

Dálniční most tvoří rám se dvěma příčlemi na společné spodní stavbě o jednom poli z dodatečně předpjatého betonu. Svahové kužele jsou opřeny do gabionových zdí. Pod mostem je vydlážděno koryto potoka.